Lees voor
  1. Mail-a-friend
Mail-a-friend

College van burgemeester en wethouders

foto: Anton Roeterdink Vakfotograaf foto: Anton Roeterdink Vakfotograaf
Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van onze gemeente. Zij vergaderen, ondersteunt door de gemeentesecretaris, iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
De besluitenlijst wordt - na vaststelling - gepubliceerd op de pagina B en W-besluitenlijsten.

 

Burgemeester

Th.A.M. (Thomas) Steenkamp
Nijverheidsstraat 9
6658 EM Beneden-Leeuwen
T (0487) 501 715 (privé)
M (06) 53 26 02 32
E tsteenkamp@westmaasenwaal.nl

Portefeuille

Algemeen bestuur en bestuurlijke coördinatie, Bestuurlijke samenwerking (Regio Rivierenland), Integriteitsbeleid, Personeelszaken, Communicatie, Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer en ambulancezorg), Integraal veiligheidsbeleid (incl. rampenbestrijding –GHOR-), Algemeen plaatselijke verordening, Handhaving APV, Representatie.

Wethouder

A.P.M. (Bert) van Swam (FD Boven-Leeuwen)
Florastraat 43
6657 AN Boven-Leeuwen
T (0487) 592 067 (privé)
M (06) 53 12 30 32
E bvswam@westmaasenwaal.nl

1e loco burgemeester


Portefeuille

Participatiewet (inkomensvoorziening en –ondersteuning), Gezondheidszorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Transities sociaal domein, Welzijn (jeugd en jongerenwerk en ouderenbeleid, minderheden, vrijwilligers en subsidiebeleid), Educatie (kinderopvang, peuterspeelzalen, lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid (onderwijsvoorzieningen en –huisvesting) en bibliotheekwerk, Leerplicht, Uitvoering Visie Leefbaarheid Kernen, Project nieuw-/verbouw De Rosmolen

Wethouder

S.A.M. (Sander) Bos (VVD)
Zandstraat 28
6658 CT Beneden-Leeuwen
M (06) 53 73 80 78
E sbos@westmaasenwaal.nl

2e loco burgemeester


Portefeuille

Ruimtelijke Ordening (structuur en bestemmingsplannen), Grondexploitaties/woningbouw, Volkshuisvesting, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), Handhaving WABO, Economische zaken (middenstand, bedrijven, markten en kermissen), Grondzaken (pacht, huur en verhuur, aan- en verkoop gemeentelijke eigendommen), Recreatie- en toerisme (structuurvisie Recreatieconcentratiegebieden; Gouden Ham/de Schans, Tuinen van Appeltern, Over de Maas).

Wethouder

A.H.M. (Ton) de Vree (FD Dreumel)
Wilhelminastraat 44
6621 BB Dreumel
T (0487) 572 (privé)
M (06) 11 32 20 32
E tdvree@westmaasenwaal.nl

3e loco burgemeester


Portefeuille

Planning en control (financiën, belastingen), Milieu (incl. afvalverwijdering en –verwerking), Welzijn (accommodaties -sportaccommodaties en dorpshuizen-, kunst en cultuur, sport), Opdrachtnemersrol gemeenschappelijke uitvoeringsregelingen (BSR, ODR, AVRI), Bedrijfsvoering (informatievoorziening, juridisch, organisatie, facilitair, automatisering), Regiegemeente, Dienstverlening.

Wethouder

T.P.M. (Theo) Hol (FD Maasdorpen)
Nieuwstraat 9
6621 ZX Dreumel
T (0487) 562 039 (privé)
M (06) 53 54 95 31
E thol@westmaasenwaal.nl

4e loco burgemeester


Portefeuille

Verkeer en Vervoer (wegenverkeerswetgeving, vervoersvoorzieningen (regio taxi, openbaar vervoer) en veerdiensten, Ontgrondingen (project Over de Maas), Deltawerken, Beheer en onderhoud openbare buitenruimte (openbaar groen, openbare begraafplaatsen) gemeentelijke gebouwen (m.u.v. sportaccommodaties en dorpshuizen) en voorzieningen (w.o. speelterreinen), Aanleg, beheer en onderhoud wegen straten en pleinen (incl. openbare verlichting), Rioleringen, waterplan en waterbeheer.

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

P.G. (Perry) Arissen
Voorsteven 50
3751 WK Bunschoten-Spakenburg
T (033) 299 64 44 (privé)
M (06) 17 85 23 65
E parissen@westmaasenwaal.nl


Aan de wekelijkse collegevergaderingen neemt ook de gemeentesecretaris deel. Hij is de eerste adviseur van het college en zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het college. Daarnaast is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties

U kunt hier het document met de nevenfuncties van de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris downloaden.