Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het agrarisch bouwvlak op het perceel Kampsestraat 10, Boven-Leeuwen vervalt. De bestaande agrarische bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. En aanvullend wordt de bouw van twee nieuwe vrijstaande schuurwoningen mogelijk gemaakt.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling besloot het college van burgemeester en wethouders dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Dit besluit is genomen in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht).

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt het bestemmingsplan inzien en hierop reageren

U kunt het ontwerpbestemmingsplan van 26 oktober 2023 tot en met 6 december 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Hennie den Boer via hdboer@westmaasenwaal.nl of via 06 8205 0903.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Kampsestraat 10, Boven-Leeuwen(externe link)

NL.IMRO.0668.BOVKampsestraat10-BON1

Tot en met 6 december 2023 kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.