Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan maakt (na sloop van alle bedrijfsbebouwing) de realisatie van 14 woningen op het perceel Vluchtheuvelstraat 1b, Dreumel planologisch mogelijk.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. 
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan.

Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien en hierop reageren

Van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 is dit bestemmingsplan in te zien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.
Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge reactie belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief. Die richt u aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Denkt u eraan een afspraak hiervoor te maken?

Online: Vluchtheuvelstraat 1b, Dreumel

NL.IMRO.0668.DREVluchtheuv1b-BON1