West Maas en Waal is een van oorsprong sterk agrarische gemeente. Er zijn enkele honderden agrarische bedrijven waarbij de veehouderijen voor ongeveer driekwart grondgebonden veehouderijen betreffen en voor circa een kwart niet-grondgebonden (intensieve) veehouderijen.[1] De komgronden bieden goede voorwaarden voor het uitoefenen van agrarische bedrijven (goede ontsluiting, goede bodemopbouw, weinig belemmeringen). Glastuinbouwbedrijven komen alleen op de oeverwallen voor.

[1] Niet-grondgebonden agrarische bedrijven worden voor zover het veehouderijen betreft ook wel intensieve veehouderijen genoemd. Volgens artikel 4 van het bestemmingsplan Thematische herziening Agrarische bedrijven 2020 wordt onder een intensieve veehouderij verstaan een agrarisch bedrijf gericht op het houden van varkens, kippen, vleeskuikens, vleeskalveren, stieren voor roodvleesproductie, geiten, eenden, pelsdieren, konijnen, kalkoenen of parelhoenders.