Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Waalbandijk 107 - Z.078653

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Waalbandijk 107 vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zienswijze Kaderbrief VRGZ 2024 - Z.079490

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Op 10 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna: VRGZ) de kaderbrief 2024 verstuurd. In deze kaderbrief worden de gemeenteraden op hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen, het beleid en de verwachte financiële consequenties voor de begroting 2024. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt om aan de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de kaderbrief en de zienswijzebrief (bijlage 2) vast te stellen.

De gemeenteraad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:

 1. Kennis te laten nemen van de kaderbrief 2024 van de VRGZ;
 2. De brief aan het Algemeen Bestuur van de VRGZ over de zienswijze op de Kaderbrief 2024 vast te stellen

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met het voorstel aan de raad. In de concept zienswijze toevoegen dat in de toekomst bij duiding en risico's een indicatieve reikwijdte wordt aangegeven van de noodzakelijke kosten zodat vroegtijdig daarop kan worden geanticipeerd.

Bestemmingsplan Wamel, Kerkstraat ong. - Z.076381

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Wamel, Kerkstraat ong. vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Dreumel Oude Maasdijk 36 - Z.069741

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Dreumel Oude Maasdijk 36", voor de realisatie van drie woningen op de locatie aan de Oude Maasdijk in Dreumel en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkeersveilige oversteek en rotonde Van Heemstraweg Leeuwseveld - Z.079863

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

de raad voor te stellen:

 1. het fietspad aan de Van Heemstraweg te verbreden en een voetpad aanbrengen tussen de rotonde met de Beatrixstraat en het zorgcentrum;
 2. dit fietspad voor verkeer in twee richtingen in te stellen;
 3. op drie locaties een set signaallichten in het wegdek aan te brengen. De locaties op de Van Heemstraweg zijn de twee takken op de rotonde en bij de kruising met het Mina Kuppenpad, zie de bijlage;
 4. hiervoor een krediet van 132.000 euro beschikbaar te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 6.600) te dekken uit de algemene middelen;
 5. de beheerkosten van de signaallichten van gemiddeld 800 euro te dekken uit de exploitatiebegroting en deze met dit bedrag te verhogen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 22 - Z.077270

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 22 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Lauwendael Beneden-Leeuwen" - Z.067123

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Lauwendael" vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Lauwendael" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Gezamenlijke voorbereiding gemeenten Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal voor aanvraag LEADER-subsidie - Z.080630

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Gezamenlijk met gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal een aanvraag voor te bereiden bij de provincie Gelderland ten gunste van een LEADER-subsidie.
 2. Vanuit de regio het voornemen voor het indienen van de LEADER-aanvraag uiterlijk 17 januari 2023 kenbaar te maken bij de provincie Gelderland en vervolgens procesgeld aan te vragen bij de provincie voor het opstellen van de benodigde Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS).
 3. Akkoord te gaan met de aanwijzing van penvoerder aan de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afwijkingsbesluit inkoop - Tech. installatie gemeentehuis + tech. installatie zwembad + personeel zwembad - Z.080362

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (2016) voor de inkoop van de volgende diensten:
  1: Inhuur personeel (toezicht en coördinatie) zwembad Dreumel
  2: Onderhoud technische installatie (verwarmen en koelen) gemeentehuis
  3: Onderhoud technische installatie (zwembadtechniek) zwembad Dreumel

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Tijdelijke huisvesting Kindcentrum Beneden-Leeuwen 2023 - Z.079972

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

De raad voor te stellen om:

 1. Akkoord te gaan met de uitgewerkte optie 'Tijdelijke units 4 jaar' (Leliestraat: groenstrook naast De Rosmolen) ten behoeve van de tijdelijke oplossing van het ruimtegebrek van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen.
 2. De kosten voor 2023 van € 418.000 te dekken uit de algemene reserve.
 3. De kosten voor de jaren 2024 t/m 2026 van € 102.000 per jaar en € 137.000 voor 2027 te dekken uit de respectievelijke begrotingsresultaten.
 4. Beslispunt 1 t/m 3 voor te leggen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Akkoord te gaan met de uitgewerkte optie 'Tijdelijke units 4 jaar' (Leliestraat: groenstrook naast De Rosmolen) ten behoeve van de tijdelijke oplossing van het ruimtegebrek van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen.
2. De kosten voor 2023 van € 418.000 te dekken uit de algemene reserve.
3. De kosten voor de jaren 2024 t/m 2026 van € 102.000 per jaar en € 137.000 voor 2027 te dekken uit de respectievelijke begrotingsresultaten.

In het concept raadsvoorstel toelichten waarom de Mariaschool niet kan worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 20 december 2022, nr. 51/22 - Z.080197

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.