Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 10, 7 maart 2023 - Z.082674

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotaties bij de vergaderingen van:

 • 8 maart 2023: AB Regio Rivierenland
 • 9 maart 2023: AB Werkzaak

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotaties:

 • AB regio Rivierenland: de brief van het PFO Ruimte bespreken en voorstellen dit ter afdoening in handen te stellen van het PFO.
 • AB Werkzaak: na het ophalen van de input van de raden voor het beleidsplan (Q2) en de verwerking (Q3) een terugkoppeling aan de raden te doen alvorens het plan in Q4 ter vaststelling voor te leggen.

Decembercirculaire 2022 - Z.081289

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2022.
 2. Voor het jaar 2022 de mutaties te verwerken via de jaarrekening 2022.
 3. Voor de jaren 2023 en verder de mutaties te verwerken via de voorjaarsnota 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jachthuurovereenkomst - Z.079735

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoekers voor de volgende percelen:

 • de Zegeweg, de Van Coothweg en de Heppertsestraat te Altforst, kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie S, nummers 26, 161, 561, 562 en 569 (totale oppervlakte van 8,8140 ha).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Grondruil project Kernen Kampstraat Maasbommel - Z.081797

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

In te stemmen met de bijgesloten ruilovereenkomst tussen De Kernen en de gemeente inzake het project Kampstraat Maasbommel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar omgevingsvergunning - Z.078942

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 7 oktober 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland - Z.082906

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 en de bijbehorende lokale prioriteiten vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het structurele bedrag geraamd voor het Veiligheidsbeleid te verhogen met € 4.055,- naar € 15.000,- per jaar.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 en de bijbehorende lokale prioriteiten vast te stellen;
  Als lokale prioriteit toevoegen het intensiveren van toezicht en handhaving drank- en horecabeleid. Daarvoor een budget te ramen van € 5.000,-.
 2. De raad voor te stellen het structurele bedrag geraamd voor het Veiligheidsbeleid te verhogen met € 9.055,- naar € 20.000,- per jaar.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 28 februari 2023, nr. 9/23 - Z.082674

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vervangen duiker DV034 - Weteringstraat/Zijvond - Z.080198

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Instemmen met het vervangen van de duiker Weteringstraat - Zijvond te Wamel binnen een termijn van 1 jaar.
 2. Een krediet van € 246.000,- beschikbaar te stellen. De kapitaallasten van € 4.920 per jaar, voor het vervangen van de duiker, te dekken uit de algemene middelen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 • In te stemmen met het vervangen van de duiker Weteringstraat - Zijvond te Wamel binnen een termijn van 1 jaar. Dekking van de kapitaallasten te vinden binnen het wegen- en verkeersplan.
 • Voorts verzoekt het college op korte termijn een totaalplan voor de te leggen voor de vervangingen van de diverse duikers de komende jaren, waarin een kostenraming wordt betrokken en daarvoor de raad voor te stellen de dekking te vinden in (een uitzetting) van het wegen- en verkeersplan.

Uitnodigingen week 10, 7 maart 2023 - Z.082674

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 11 maart 2023 - Uitnodiging kennisochtend ZLTO:  Burgemeester Van Neerbos en wethouder Van Gelder nemen deel.
 • 22 maart 2023 - Afscheid burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld: Burgemeester Van Neerbos, wethouder Mol en gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig.
 • 31 maart 2023 - Eindbijeenkomst en terugblik WK Volleybal: Het college is verhinderd.
 • 14 april 2023 - Jubileumfeest VNG Gelderland: Wethouder Mol bezoekt de ALV; de wethouders Reuvers en Van Gelder zijn aanwezig bij middag- en avondprogramma. Wethouder Mol en gemeentesecretaris zijn aanwezig vanuit hun functies bij VNG Gelderland. Vertegenwoordiging gemeenteraad (2 personen middagprogramma) afstemming in presidium.
 • 21 april 2023 - Opening WO2 Informatiecentrum Rivierengebied: Het college is verhinderd.