Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Begroting wet verplichte GGZ 2022 - Z.065892

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De begroting 2022 voor de Wvggz-taken die GGD Gelderland-Zuid uitvoert, vast te stellen;
 2. Het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid via bijgaande brief te verzoeken de Wvggz-taken vanaf 2023 als uniforme taak op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD en in de GGD-begroting.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 1 maart 2022, nr. 9/22 - Z.067979

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Samenwerking marketingcommunicatie Land van Maas en Waal, 2022-2024 - Z.067783

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van het gewijzigde marketingcommunicatieplan ‘Land van Maas en Waal’.
 2. In te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst voor de streekmarketing voor een periode van 3 jaar.
 3. Wethouder R.G.C.M. (René) Cruijsen te machtigen voor ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘streekmarketing Land van Maas en Waal’ 2022 -2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Samenwerking marketingcommunicatie 'Over de Maas' 2022-2024 - Z.067752

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van het adviesdocument ‘Over de Maas’.
 2. In te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 3 jaar.
 3. Wethouder R.G.C.M. (René) Cruijsen te machtigen voor ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Over de Maas’ 2022 -2024.
 4. Het jaarlijkse bedrag van € 6.720 ten laste te laten komen van kostenplaats 63080 (recreatie en toerisme).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Manifest samenwerken aan uitstroom Beschermd wonen Rivierenland - Z.066112

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het “Manifest samenwerken aan uitstroom Beschermd Wonen Rivierenland” en het Manifest te ondertekenen.
 2. De kosten van het uitstroompunt van in totaal € 9.900 per jaar te financieren op basis van een verdeling naar inwoneraantal over de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente komt dit bedrag neer op € 1000,- per jaar.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 10, 8 maart 2022 - Z.067979

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 25 maart 2022 feestelijke starthandeling HaltetaxiRRReis.
  Wethouder Cruijsen is bij de starthandeling aanwezig.
 • 18 april 2022 open dag Zorgboerderij De Maashof te Maasbommel.
  Wethouder Reuvers bezoekt de open dag.

Beleidsregel sociaal medische indicatie kinderopvang West Maas en Waal 2022 - Z.062279

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De beleidsregel kinderopvang op sociaal medische indicatie West Maas en Waal 2022 vast te stellen.
 2. De beslissingsbevoegdheid bij een positief besluit te mandateren aan de gemeentesecretaris en te ondermandateren aan de teammanager Samenleving, tenzij er sprake is van een afwijzing of de hardheidsclausule van toepassing is.
 3. De beleidsbeschrijving met betrekking tot het onderwerp Sociaal-Medische Indicatie (SMI) in de nota en handreiking bijzondere bijstand 2008 en in de notitie Wijziging tegemoetkoming kinderopvangkosten doelgroepouders (WKO) uit 2013 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. De beleidsregel kinderopvang op sociaal medische indicatie West Maas en Waal 2022 vast te stellen.
 2. De beslissingsbevoegdheid bij een positief besluit te mandateren aan de gemeentesecretaris en te ondermandateren aan de teammanager Samenleving, tenzij er sprake is van een afwijzing of de hardheidsclausule van toepassing is.
 3. De beleidsbeschrijving met betrekking tot het onderwerp Sociaal-Medische Indicatie (SMI) in de nota en handreiking bijzondere bijstand 2008 en in de notitie Wijziging tegemoetkoming kinderopvangkosten doelgroepouders (WKO) uit 2013 in te trekken.

Dekking van de kosten, conform besluitvorming dd. 13 augustus 2013, te vinden in het budget bijzondere bijstand.