Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 8 maart 2022, nr. 10/22 - Z.067980

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag buurtbemiddeling 2021 - Z.068622

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De raad kennis te laten nemen van het jaarverslag buurtbemiddeling 2021 van Sterker sociaal werk middels bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Optieovereenkomst WML00, sectie N, perceelnr. 1271 (ged.) - Z.068619

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Een optieovereenkomst te sluiten met Rolsteiger Service Bergharen voor de laatste bedrijfskavel met onderhoudsstrook op Veesteeg Oost
  voor een totale koopsom van € 370.832,=.
 2. In te stemmen met een periode van één maand tegen een optierente van 5% op jaarbasis voor de periode van genoemde koopsom, zijnde € 1.545,=.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bijdrage aan aanvraag DorpenDeal integraal project Altforst - Z.068430

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Samen met provincie Gelderland, dorpshuis De Uithof, basisschool De Tweestroom (via Stichting Groeisaam), dorpsplatform Altforst Actief, voetbalvereniging AAC-Olympia en Vereniging Jeugd van Altforst een Dorpendeal voor Altforst aan te gaan.
 2. Het gemeentelijk aandeel van € 25.000 in de kosten van een integraal projectplan als volgt te financieren:
  - reeds beschikbaar budget van € 10.000 via Integraal HuisvestingsPlan voor een haalbaarheidsonderzoek voor de basisschool in Altforst
  - eenmalig overschot 2021 van € 15.000 op de kostenplaats Leefbaarheid (66020) via overheveling naar dienstjaar 2022
 3. De eindredactie te voeren voor eenduidige externe communicatie over het aangaan van een Dorpendeal in nauwe samenwerking met de andere partners (incl. gezamenlijk persbericht)
 4. Informatienota naar de raad te sturen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Eerste wijziging verordening Onderwijshuisvesting West Maas en Waal 2022 - Z.067602

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad voor te stellen de Eerste Wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente West Maas en Waal 2022 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Tour de Waal (Stichting Beeld van Oranje Linten), subsidie 2022 - Z.061189

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Tour de Waal (stichting Beeld van Oranje Linten) voor 2022 een subsidie van € 5.000,- te verstrekken voor verschillende activiteiten rondom de viering van de bevrijding.
 2. Deze subsidie te dekken door het reeds begrootte bedrag van € 2.024,- op de post Oudheidkunde (65051-4438) aan te wenden. Dit bedrag aan te vullen door € 2.976,- van de post kunst (65050 - 4438) over te hevelen.
 3. Het regioprogramma "vrijheid Rivierengebied" vast te stellen.
 4. Gemeente Overbetuwe aan te stellen als penvoerder voor "vrijheid Rivierengebied" namens regio Rivierengebied.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 11, 15 maart 2022 - Z.067980

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 22 maart 2022 bekendmaking ontwerp Corsoclub Maas en Waal.
  Burgemeester Neerbos en de wethouders Mol en Peters zijn aanwezig.
 • 7 april 2022 feestelijke aftrap 20e editie Pleinpop.
  Burgemeester Van Neerbos, de wethouders Mol, Cruijsen en Reuvers alsmede gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig. Wethouder Peters is verhinderd i.v.m. brandweeractiviteiten.