Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Gewijzigde beleidsregel Energietoeslag 2022 - Z.069858

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Vast te stellen de “tweede wijziging van de beleidsregels ‘Energietoeslag 2022" ;
 2. Aan de inwoners aan wie de energietoeslag over het jaar 2022 is toegekend, bovenop de reeds uitbetaalde €1.300,- per huishouden, € 500,- uit te betalen;
 3. Dit te financieren uit de middelen die in de decembercirculaire 2022 zijn toegekend.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Vast te stellen de “tweede wijziging van de beleidsregels ‘Energietoeslag 2022" ;
 2. Aan de inwoners aan wie de energietoeslag over het jaar 2022 is toegekend, bovenop de reeds uitbetaalde €1.300,- per huishouden, € 500,- uit te betalen;
 3. Dit te financieren uit de middelen die in de decembercirculaire 2022 zijn toegekend.

Het college stelt vast dat door dit besluit een financiële uitzetting ontstaat die (nog) niet geheel gedekt wordt door de rijksmiddelen. Echter op basis van de toezegging door het Rijk zullen de verschillen worden gecompenseerd in de a.s. mei-circulaire.

Regionale zaken week 12, 21 maart 2023 - Z.083124

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Instemmen met de raadsinformatiebrief voorlopige gunning aankoop Wmo en jeugdhulp.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de informatiebrief en besluit deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 14 maart 2023, nr. 11/23. - Z.083124

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Onderzoek (Water-)Toeristenbelasting 2023 - Z.083633

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Onderzoek laten uitvoeren door Van den Bosch & Partners/Legitiem zoals in de bijgevoegde offerte(s) uiteen is gezet;
 2. Het vraagstuk van de arbeidsmigranten hier buiten beschouwing laten gelet op de regionale initiatieven;
 3. De kosten ad €. 22.500 ten laste brengen van de post "Bedrijfsvoering goederen en diensten" en Uitvoeringskosten gemeentelijke heffingen"

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)