Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 15 maart 2022, nr. 11/22 - Z.068318

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsregel VVE 2022 - Z.068905

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. vast te stellen de beleidsregel "Compensatie voor eigen bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie 2022".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Omgevingstafel januari 2022 - Z.069002

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de Omgevingstafel d.d. 31 januari 2022.
 2. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en geen principe medewerking te verlenen aan Heppertsestraat ongenummerd te Altforst.
 3. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan: Dorpstraat 28a te Dreumel en Bedrijventerrein Van Tiem Elektro te Wamel.
 4. Deze in-principe-medewerking vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ondertekening geactualiseerd convenant RW-POA - Z.068804

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het herziene convenant Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland vast te stellen en aan te gaan.
 2. De burgemeester besluit: wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers, wethouder Sociaal Domein van de gemeente West Maas en Waal te machtigen het convenant namens het college van de gemeente West Maas en Waal te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan wijziging Buitengebied, Molenstraat 1 te Alphen - Z.056347

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Het bestemmingsplan ontwerp Molenstraat 1 te Alphen vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak rechtbank Gelderland inzake Zijveld 71 Beneden-Leeuwen - Z.052233

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 1 maart 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak rechtbank Gelderland inzake Zijveld 71 Beneden-Leeuwen - Z.052233

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 1 maart 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Meld Misdaad Anoniem - Z.068801

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De samenwerkingsovereenkomst met stichting Meld Misdaad Anoniem aan te gaan;
 2. De incidentele en structurele kosten ten laste te brengen van kostenplaats/-soort 61020/4335.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen geweigerde omgevingsvergunning - Z.063587

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Het bestreden besluit d.d. 13 oktober 2021 in te trekken;
 2. De betreffende omgevingsvergunning te verlenen onder nader te stellen voorwaarden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidieregeling Coronatoegangsbewijzen 2022 - Z.068222

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Conform voorstel de rijksmiddelen voor de regeling naleving en controle toegangsbewijzen aan te vragen;
 2. De Subsidieregeling Coronatoegangsbewijzen West Maas en Waal 2022 vast te stellen;
 3. Maximaal de rijksmiddelen van € 74.822,- hiervoor in te zetten

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 12, 22 maart 2022 - Z.068318

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 11 april 2022 stakeholdersavond Stichting 4-Stromenland.
  Wethouder Mol bezoekt de bijeenkomst.
 • 13 juni 2022 Duits-Nederlands Rijnsymposium.
  Wethouder Mol is aanwezig.