Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 13, 28 maart 2023- Z.083427

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB-BSR van 30 maart 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Na bespreking stemt het college in met de voorliggende annotatie.

Regionale aanpak dakloze arbeidsmigranten (Stichting Barka) - Z.084002

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Gezamenlijk vanuit de gemeenten West Maas en Waal, Buren, Culemborg, Neder Betuwe, Tiel en West Betuwe een organisatie in te huren om dakloze arbeidsmigranten te ondersteunen.
 2. Stichting Barka de opdracht voor een jaar (1-4-2023 tot 1-4-2024) te verlenen, met een optie tot 1 jaar verlenging (1-4-2024 tot 1-4-2025) en de kosten te delen op basis van inwonersaantal met bovengenoemde gemeenten.
 3. Hiervoor voor onze gemeente een bedrag van € 8.212 ter beschikking te stellen (totaal bedrag voor 2023 en 2024). Dit bedrag is opgenomen in onze begroting op kostenplaats 66800 - 4432 Maatschappelijke Opvang, Samenleving.
 4. De organisatie Regio Rivierenland opdracht te geven de voortzetting, uitbreiding en financiering voor langere termijn te onderzoeken in samenwerking met de regionale regisseur daklozen van regio Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Alphen, Greffelingsestraat 37a - Z.072461

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het wijzigingsplan Alphen, Greffelingsestraat 37a vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verschoning kredietoverschrijding 2022 - Z.084036

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Instemmen met de kredietoverschrijdingen van 2022. 2. De raad voorstellen om kennis te nemen van de kredietoverschrijding bij vervanging wegen die in 2022 gerealiseerd is en deze te verschonen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid (vervolg) project herijken businesscases accommodaties - Z.050937

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak "Vervolg Herijking businesscases MFA's" d.d. 06-03-2023.
 2. Af te wijken van het "Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016" op basis van technische en economische overwegingen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak "Vervolg Herijking businesscases MFA's" d.d. 06-03-2023.
 2. Af te wijken van het "Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016" op basis van technische en economische overwegingen.

Aanvullend wenst het college nadere informatie over de eerdere opdracht en de wijzigingen daarop die inzicht geven in het totaal proces, waarbij ook de status van dorpshuizen in dit traject.

CPB onderzoek naar de houdbaarheid Wmo en groeiraming Jeugdzorguitgaven - Z.081763

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De pilotovereenkomst te ondertekenen en hiermee de gevraagde data eenmalig te verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon en gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar te stellen aan het CPB.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Kostenverdeling beschikbaarheidsbijdrage crisisbedden JGGZ - Z.084068

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de kostenverdeling van de beschikbaarheidsbijdrage crisisbedden JGGZ over de zes deelnemende gemeenten uitsluitend gebaseerd op het aantal jeugdigen per gemeente.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Collegeprogramma 2022-2026 - Z.081720

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Het Collegeprogramma 2022-2026 (hierna collegeprogramma) vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Met een enkele redactionele aanpassingen stelt het college het Collegeprogramma 2022-2026 vast.

 • Het programma via de lijst van ingekomen stukken aanbieden aan de gemeenteraad (via griffie).
 • Voor de thema-avond Maatschappelijke effectsturing op 13 april 2023 procesmatig het collegeprogramma te betrekken (niet inhoudelijk).
 • De uitwerking van het collegeprogramma op te nemen in de op te stellen teamplannen voor de jaren 2023-2026, waarbij de financiële vertaling wordt betrokken in de respectievelijke begrotingen.

Uitnodigingen week 13, 28 maart 2023 - Z.083427

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 21 april 2023 Symposium Waterschap Rivierenland
  Wethouder Mol bezoekt het symposium
 • 2 juni 2023 Bijeenkomst Mayors for a Drinkable Meuse
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.