Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.J.T. (Renate) Kornelis
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Afwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 28 maart 2023, nr. 13/23 - Z.083790

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 21 maart 2023, nr. 12/23 - Z.083790

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Alphen; Appelhoek fase 1b - Z.083896

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De straatnaam 'Goudreinet' toe te kennen binnen het woningbouwproject 'Alphen, Appelhoek fase 1b'.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Rozenstraat 9" - Z.072738

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Rozenstraat 9", voor de verruiming van de gebruiksmogelijkheden ten behoeve van 24 appartementen in de bestaande bebouwing aan de Rozenstraat 9 in Beneden-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen;
 3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Beneden-Leeuwen, Leeuwse Veld Midden" - Z.061601

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld Midden" vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Het Leeuwse Veld Midden deelgebied E" vast te stellen;
 4. Het bijgevoegde besluit Hogere Waarden vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Huurovereenkomst (de Kroonenburg Maasbommel) - Z.081691

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met verzoeker voor het volgende perceel: De Kroonenburg te Maasbommel, kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie M, nummer 1016 (totale oppervlakte ca. 123 m2), tegen een huurprijs van € 583,02 per jaar (excl. indexatie en administratiekosten).

Besluit

Aangehouden

Vaststellen gebruikersreglement (herzien 2023) voor de gemeentelijke accommodaties - Z.083117

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Vaststellen gebruikersreglement (herzien 2023) voor de volgende gemeentelijke accommodaties:
  - Activiteitengebouw “De Peel 13” Beneden-Leeuwen
  - Gymlokalen Appeltern en Wamel
  - Openluchtzwembad Dreumel
 2. Gebruikersreglement 2011 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Biodiversiteitsplan West Maas en Waal - Z.083996

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van bij dit voorstel gevoegd Biodiversiteitsplan West Maas en Waal.
 2. Aan de raad voor te stellen het Biodiversiteitsplan West Maas en Waal vast te stellen.
 3. Aan de raad voor te stellen het Biodiversiteitsplan West Maas en Waal onderdeel te laten zijn van de beoordeling van ruimtelijke initiatieven.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit aanvullend om de burgerparticipatie die is toegepast bij de totstandkoming van dit plan, expliciet te willen beschrijven in het raadsvoorstel.

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen afwijzing omgevingsvergunning - Z.079657

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 17 oktober 2022 in stand te laten met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld: de weigeringsgrond is gelegen in artikel 2:12, lid 2 onder c APV juncto artikel 5.2.4 Nota Parkeren 2019.
 3. Het verzoek om vergoeding van de kosten juridische voorprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)