Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Regionale zaken week 14, 5 april 2022 - Z.068888

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie AB BSR 7 april 2022.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. Het college stemt in met de voorliggende annotatie.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 29 maart 2022, nr. 13/22 - Z.068888

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principeverzoek Sluissestraat 5, Maasbommel - Z.069048

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

De raad voor te stellen principemedewerking te verlenen aan het ingediende verzoek voor de realisatie van een (schuur)woning op het perceel Sluissestraat 5, Maasbommel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Collegevergadering 22 maart 2022: Aangehouden.
Is sprake bij het voorgestelde plan van een schuurwoning? Eerst bespreken met
portefeuillehouder.

DAEB Energieloket Rivierenland - Z.068693

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. In te stemmen met het (concept) aanwijzingsbesluit van Energieloket Rivierenland als Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor de periode 1-1-2022 tot en met 31-12-2026 (vijf jaar);
 2. Het concept-aanwijzingsbesluit met toepassing van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage te leggen met mogelijkheid tot indienen van zienswijzen.
 3. Indien geen zienswijzen worden ingediend het definitieve aanwijzingsbesluit DAEB bekend te maken, zodat het besluit in werking treedt.
 4. De directeur van Energieloket Rivierenland met ingang van de dag van inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit DAEB te mandateren voor het aanvragen van subsidies bij andere overheden ten behoeve van het Energieloket Rivierenland.
 5. Voorstel voor de burgemeester:
  De directeur van Energieloket Rivierenland met ingang van de dag van inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit DAEB volmacht en machtiging te verlenen voor het verrichten van alle (rechts)handelingen m.b.t. het aanvragen van subsidies bij andere overheden ten behoeve van het Energieloket Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Dienstverleningsovereenkomsten met Werkzaak Rivierenland - Z.069052

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst Bijzondere Bijstand - Minimabeleid - Schuldhulpverlening (inwoners en ondernemers) vast te stellen en aan te gaan;
 2. de dienstverleningsovereenkomst Begeleiding KP4, alsmede het daarbij behorende Mandaat- en Harmonisatiebesluit vast te stellen en aan te gaan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat tussen 7 en 19 - Z.052991

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag voorontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat tussen 7 en 19 vast te stellen
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat tussen 7 en 19 ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen; Het Leeuwse Veld West, fase 13; Externe veiligheid - Z.066444

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning 'Het Leeuwse Veld West, fase 13' en daarmee het restrisico vanwege de hogedruk
aardgastransportleiding te accepteren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Intensivering toezicht gastouderopvang - Z.069366

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met een verhoging van de steekproef door jaarlijks 50% van onze gastouders te laten inspecteren.
 2. Hiertoe € 6.686,00 ter beschikking te stellen uit de middelen die zijn bedoeld om het toezicht op gastouderopvang en gastouderbureaus te intensiveren (kostenplaats 66010-4335).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar invorderingsbesluit - Z.066158

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 6 december 2021 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Evaluatie Covid-19 - Z.066279

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De raad kennis te laten nemen van bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

In overleg met de portefeuillehouder de informatienota tekstueel aanpassen. Voor het overige besluit het college de raad kennis te laten nemen van bijgevoegde informatienota.

Herijking visie Vrijetijdseconomie tot 2025 en verder - Z.069569

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van de herijkte visie (vrijetijds)economie;
 2. In te stemmen met het proces om te komen tot een bijbehorend uitvoeringsprogramma;
 3. In te stemmen met het laten vaststellen van de herijkte visie en uitvoeringsprogramma door de raad, zodra beide documenten gereed zijn;
 4. 4. De raad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de herijkte visie (vrijetijds)economie en het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:
Het voorliggende document als een stand van zaken over de totstandkoming van een visie te beschouwen.
Deze voorleggen aan de gemeenteraad tijdens een themabijeenkomst en bespreken of de stand van zaken en de uitwerking in het concept uitvoeringsprogramma wordt gedeeld.

Uitnodiging week 14, 5 april 2022 - Z.068888

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 7 mei 2022 25-jarig jubileum De Zonnebloem. wethouder Reuvers is bij de start van de bijeenkomst aanwezig.
 • 8 t/m 10 mei 2022 forum of European cities (Hanzesteden). Volgende week opnieuw agenderen
 • 18 mei 2022 viering 100-jarig bestaan Zorgcentrum Sint Barbara: opening met schooljeugd. Wethouder Reuvers is aanwezig.
 • 19 mei 2022 viering 100-jarig bestaan Zorgcentrum Sint Barbara: officiële receptie. Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Peters en Reuvers bezoeken de receptie.