Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Regionale zaken week 15, 12 april 2022 - Z.069168

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie voor de vergaderingen van:

 • 13 april 2022 AB regio Rivierenland
 • 14 april 2002 Pfo Wmo/Jeugd
 • 14 april 2022 AB GGD

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college bespreekt de voorliggende annotaties. In algemene zin stemt het college in met de annotaties, aanvullend:

 • AB Regio Rivierenland:
  • Een overzicht van de bestedingen van het mobiliteitsfonds wordt op prijs gesteld ter kennisname.
  • Luchtruim problematiek: Geadviseerd wordt om e.e.a. te beleggen bij de portfeuillehouder leefomgeving. Wie wordt daarmee bedoeld? Het onderwerp raakt diverse portefeuilles.

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); jaarstukken 2021 en begroting 2023 - Z.070003

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR);
 2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarmee de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de UBR voor zienswijzen worden voorgelegd aan de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regeling hybride werken - Z.070068

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De regeling Hybride Werken van de gemeente West Maas en Waal vast te stellen. Dit onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad (OR).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Leefgeld Oekraïense vluchtelingen - Z.069858

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen uit te betalen als gemeente, totdat bekend wordt hoe de landelijke regels en werkwijze eruitzien en dit geïmplementeerd is.
 2. Dit te boeken op de nieuwe kostenplaats 66246 in afwachting van compensatie door het Rijk.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. Leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen uit te betalen als gemeente, totdat bekend wordt hoe de landelijke regels en werkwijze eruitzien en dit geïmplementeerd is.
 2. Dit te boeken op de nieuwe kostenplaats 66246 in afwachting van compensatie door het Rijk.
 3. Met de BNG Bank een ‘samenwerkingsovereenkomst prepaid pin kaarten’ aan te gaan.

Vaststelling beleidsregels Energietoeslag 2022 - Z.069858

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De beleidsregel ‘Energietoeslag 2022’ vast te stellen.
 2. Budget dat beschikbaar komt via het gemeentefonds als budget vast te stellen en dit via de voortgangsrapportages te verwerken in de gemeentelijke begroting.
 3. De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de beleidsregel via bijgevoegde raadsbrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inzet middelen West Maas en Waal vanuit specifieke uitkering Nationaal
Programma - Z.068465

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het bijgevoegde bestedingsplan voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs van € 201.141 vast te stellen.
 2. Een bedrag van € 103.305 in 2022 als incidentele subsidie toe te kennen aan de schoolbesturen voor primair onderwijs en voorschoolse voorzieningen, volgens de voorgestelde verdeling
  1. Groeisaam PO : € 81.285
  2. Trivium Onderwijs: € 11.220
  3. KION : € 10.800
 3. Een bedrag van € 23.874 in 2022 als incidentele subsidie te te kennen aan het Pax Christi College.
 4. Een bedrag van € 30.000 te bestemmen voor de inzet van extra ambtelijke capaciteit.
 5. Het resterende bedrag van € 43.962 na evaluatie met betrokken partners in 2023 een bestemming te geven.
 6. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voortgang uitvoering Inkoopstrategie Wmo/Jeugd Regio Rivierenland - Z.068945

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de voortgang van het inkoopproces Wmo/Jeugd regio Rivierenland en de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwikkeling Spitsestraat Appeltern - Z.069930

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In afwijking van het besluit van 7 december 2021 in te stemmen met een prijsplafond van €290.000 voor een drietal tussenwoningen bij de ontwikkeling van bouwkavels aan de Spitsestraat in Appeltern.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 29 - Z.067744

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 29 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop perceel gelegen nabij Wilgenkamp 4 - Z.065068

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De gemeentegrond gelegen nabij de Wilgenkamp 4 te Appeltern, groot ca. 146m2, te verkopen (zie D.008258, verkoopaanbod 2017 + verkooptekening);
 2. Met het bod voor de sloot van €5,50 per m2 k.k. akkoord te gaan;
 3. Met het bod voor de grond van €86,10 per m2 k.k. akkoord te gaan;
 4. De opbrengst van de verkoop te boeken op kosten/kostensoort 65065/8315.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop percelen grond Kloosterhof Wamel - Z.069606

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

Een tweetal percelen grond (reststroken) met een totale oppervlakte van ca. 156 m2 binnen plangebied Kloosterhof fase 3 Wamel te verkopen aan Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Plan van aanpak Omgevingsvisie West Maas en Waal 2022 - Z.068888

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het Plan van aanpak Omgevingsvisie West Maas en Waal 2022 vast te stellen
 2. De raad over het plan van aanpak te informeren
 3. Het offertetraject voor de planbegeleiding op te starten

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanpassing beleidsregel bekostiging lokalenbewegingsonderwijs West Maas en Waal - Z.068195

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De Beleidsregel "Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente West Maas en Waal 2022" vast te stellen;
 2. De structurele kosten van het aanpassen van de beleidsregel mee te nemen bij het opstellen van de voorjaarsnota 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 15, 12 april 2022 - Z.069168

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 25 april 2022 Algemene Ledenvergadering Bedrijvenpark Veesteeg Wethouder Cruijsen is aanwezig.
 • 4/5 mei 2022 Uitnodiging "Dreumel herdenkt en viert 77 jaar bevrijding" Burgemeester Van Neerbos en de wethouders Peters en Cruijsen zullen bij de bijeenkomst bezoeken.
 • 10 mei 2022 Congres Arbeidsmigranten Regio Rivierenland Wethouder Mol bezoekt het congres.
 • 12 mei 2022 Uitnodiging La Vuelta Holanda partnerbijeenkomst Wethouder Peters is aanwezig.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 5 april 2022, nr. 14/22 - Z.069168

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)