Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

ENSIA verantwoording 2021 - Z.066220

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het advies aan het college is om kennis te nemen van dit voorstel en de bijgevoegde rapportages en hiermee akkoord te gaan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Kraanbaan Beneden-Leeuwen fase 1, 2 en 3" - Z.070232

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Kraanbaan Beneden-Leeuwen fase 1, 2 en 3" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan "Kraanbaan fase 1, 2 en 3" en het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen voor inspraak;
 4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Kraanbaan Beneden-Leeuwen fase 1, 2 en 3", voor de realisatie van 66 woningen inclusief een kleinschalige horecagelegenheid op de locatie Kraanbaan aan de Waalbandijk in Beneden-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen;
 5. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde anterieure overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Omgevingstafel maart 2022 - Z.070371

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de Omgevingstafel d.d. 28 maart 2022.
 2. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de volgende initiatieven:
  - Greffelingsestraat 35 te Alphen
  - Van Heemstraweg 47 te Beneden-Leeuwen
  - Bovendijk 65 te Maasbommel
  - Koningsstraat 20 te Wamel
 3. Deze in-principe-medewerking vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college onderschrijft het belang dat de gemeentelijke beleidskaders geldend zijn. De woonvisie dient leidraad te zijn. In de contractafspraken met de ontwikkelaars de fasering van bouw opnemen. Voor het overige besluit het college conform advies.

Uitnodigingen week 16, 19 april 2022 - Z.069510

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 8 t/m 10 mei 2022 Forum of European cities.
  De portefeuillehouder Economische zaken zal deelnemen.
 • 20 mei 2022 VNR: Thema-ochtend aquathermie.
  Wethouder Mol is aanwezig.
 • 10 juni 2022 Mayors for a Drinkable Meuse conferentie.
  30 juni 2022 Expeditie Veilige Leefomgeving.
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 12 april 2022, nr. 15/22 - Z.069510

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)