Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 19 april 2022, nr. 16/22 - Z.069797

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

ODR begroting 2023 - Z.069325

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de ODR.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

ODR jaarrekening 2021 - Z.069324

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de ODR.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Begroting 2023 van de Regio Rivierenland - Z.069329

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van de Regio Rivierenland.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regio Rivierenland jaarrekening 2021 - Z.069328

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Regio Rivierenland.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Regio Rivierenland.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief concept zienswijzebrief. In de zienswijze opnemen dat de benoemde (personeels)risico's vooraf om afspraken/sturing vragen. Daarop attenderen.

Ruiling grond trafostation Spitsestraat Appeltern - Z.066962

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Akkoord te gaan met de grondruil bij de oude school aan de Spitsestraat (7-8) te Appeltern (zie bijlage) met Liander NV. ten behoeve van de plaatsing van een nieuw trafostation.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verschoning kredietoverschrijdingen 2021 - Z.069746

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Instemmen met diverse kredietoverschrijdingen en onderschrijdingen van 2021.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regeling generatiepact - Z.069746

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Een besluit te nemen over de aangepaste regeling generatiepact van de gemeente West Maas en Waal. Dit onder voorbehoud van instemming van het Lokaal Overleg (LO).
 2. De regeling ter instemming voor te leggen aan het Lokaal Overleg (LO).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Instemming met cofinanciering voor waterbuffers 2022-2027 - Z.069828

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Kennisnemen van de voorgenomen uitwerking van de RAS-ambities 1.2 en 3.1 uit het Lokaal uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig West Maas en Waal 2020-2023.
 2. Kennisnemen van de voorgenomen samenwerking met het waterschap om beslispunt 1 te realiseren, waaronder het gezamenlijk indienen van een subsidieverzoek bij de Rijksoverheid.
 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van co-financiering van € 90.000,00 voor het bij beslispunt 2 genoemde subsidieverzoek, deze te dekken vanuit het Waterplan 2022 (kostenplaats 77072) en daartoe bijgevoegde brief te tekenen. Bij toekenning van de subsidie wordt 33% van € 90.000,00 (€ 29.700,00) verrekend met de subsidie en aan de gemeente overgeboekt.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voorgenomen besluit tot oprichting coöperatie CIRTEX U.A. - Z.065906

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het gewijzigde concept raadsvoorstel en concept zienswijzebrief betreffende het voorgenomen besluit tot oprichting van de coöperatie CIRTEX U.A.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Het concepot raadsvoorstel alsvolgt aan te passen:
  1. Kennis te nemen van het voornemen van de DB’s van GR Avri en GR-Werkzaak Rivierenland om CIRTEX U.A. op te richten.
  2. Ten aanzien van het voornemen onder 1. een positieve zienswijze naar voren te brengen voor zover het de GR-Avri betreft.
  3. Het college van de gemeente West Maas en Waal, als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland, toestemming te geven om het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland de bevoegdheid toe te kennen te besluiten tot oprichting van en deelneming in de coöperatie CIRTEX U.A.
 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrief betreffende het voorgenomen besluit tot oprichting van de coöperatie CIRTEX U.A.

BSR jaarrekening 2021 - Z.069326

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2021 van de BSR, inclusief controleverklaring van de accountant. 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief de concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Gewijzigde vaststelling Beleidsregels Energietoeslag 2022 - Z.069858

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. vast te stellen de gewijzigde Beleidsregels Energietoeslag 2022 Gemeente West Maas en Waal

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Transitievisie Warmte - Z.032680

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. De Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad. In de oplegnotitie de actuele ontwikkelingen opnemen. De raad voorstellen in een themabijeenkomst e.e.a. te bespreken.

Principeverzoek bestemmingsplanwijziging Water "De Wiel", gelegen tussen de Prins Willem Alexanderweg en de Hogeweg te Wamel - Z.064266

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Medewerking te verlenen aan het plan een drijvend zonnesysteem te realiseren op het water "De Wiel", gelegen tussen de Prins Willem Alexanderweg en de Hogeweg te Wamel.
 2. Aan deze principemedewerking voorwaarden te stellen.

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

college 26 april 2022:Aangehouden

Alvorens hierover te besluiten verzoekt het college:

 • duidelijkheid te geven over de effecten die aan de medewerking kunnen ontstaan op de woningbouw en de teruglevering op het netwerk;
 • een beeld te geven over de belastbaarheid voor flora en fauna

En voorts de mogelijkheden te bezien om het plan te betrekken bij het RES-bod 3.0

Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Retstraat 16a - Z.064266

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Retstraat 16a vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 17, 26 april 2022 - Z.069797

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 1 mei 2022 openingshandeling zwemseizoen zwembad De Zeven Morgen.
  De portefeuillehouder accommodaties zal de openingshandeling verrichten.
 • 30 mei 2022 opening S-TEC (Smart Technology Experience Centre).
  Wethouder Mol is bij de opening aanwezig.