Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

College van burgemeester en wethouders 2022-2026 - Z.071174

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Kennisnemen van

 • het Reglement van Orde collegevergaderingen;
 • het Coaltieakkoord 2022-2026 FD/CDA.

De Portefeuilleverdeling te bespreken en vast te stellen:

 1. Volgorde loco-burgemeester te bepalen;
 2. Onderlinge vervanging te bepalen.

De Werkafspraken college te bespreken en vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college neemt kennis van:

 • het Reglement van Orde collegevergaderingen;
 • het Coaltieakkoord 2022-2026 FD/CDA.
  Het coaltieakkoord gelijktijdig met de perspectiefnota 2023 aan de raad voor te leggen ter bespreking, en tot uitwerking van het akkoord in een collegeprogramma (waarbij betrokken wordt de behandeling in de raad) over te gaan.

Het college besluit:

 • de portefeuilleverdeling en de vervangingen vast te stellen.
 • de werkafspraken vast te stellen.

AVRI begroting 2023 - Z.069322

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van AVRI.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 18, 3 mei 2022 - Z.070153

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 4 mei 2022 gezamenlijke herdenking Maadriel/West Maas en Waal.
  Burgemeester Van Neerbos en wethouder Reuvers zijn aanwezig.
 • 4 mei 2022 Dodenherdenking dorpen West Maas en Waal.
  Het college neemt hiervan kennis.
 • 12 mei 2022 afscheidsreceptie wethouders A. IJff, T. van Maanen, S. Klein-de Jong en E. Goossens, in Geldermalsen.
  De wethouders Mol en Reuvers en gemeentesecretaris Arissen bezoeken de receptie.
 • 19 mei 2022 afscheidsreceptie wethouder De Klein, gemeente Beuningen.
  Wethouder Mol bezoekt de receptie.
 • 10 juni 2022 Stichting Groener inzake opening evenement "Gras van de buren".
  Het college is verhinderd.
 • 11 juni 2022 Dekker Groep inzake open dag.
  Het college is verhinderd.
 • 17 juni 2022 Hub Rivierenland inzake vaarwedstrijd Battle of the Boats.
  Wethouder Reuvers beziet de mogelijkheden aanwezig te zijn.
 • 24 juni 2022 5-jarig jubileum Odensehuis Animi Vivere Wijchen.
  Het college is verhinderd.
 • 1 juli 2022 Regio Rivierenland inzake collegedag.
  Burgemeester Van Neerbos, de wethouders Mol en Van Gelder en de gemeentesecretaris zijn aanwezig.
 • 16 juli 2022 Stichting Hanzeweekend Maasbommel inzake voorbereiding en opening Hanzeweekend.
  Het college is voltallig aanwezig.
 • 9 september 2022 Museum Tweestromenland inzake opening Monumentenweekend.
  Wethouder Reuvers is aanwezig.

Aanwijzen gemeenschappelijk lid AB en benoeming leden en agendacommissie leden AB Regio Rivierenland - Z.070892

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van bijgesloten brief van het DB van de regio Rivierenland d.d. 10 maart 2022;
 2. De raad voor te stellen conform bijgesloten voorstel te besluiten.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit de collegevertegenwoordiging in het AB alsvolgt in te vullen: lid: burgemeester V.M. van Neerbos en plaatsvervangend lid wethouder J.M.E. Mol-van de Camp. Voor het overige conform advies.

Bestemmingsplan Dreumel, Hogeweg 5 - Z.058533

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag voorontwerpbestemmingsplan Dreumel, Hogeweg 5 vast te stellen
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Dreumel, Hogeweg 5 ter inzage leggen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

AVRI jaarrekening 2021 - Z.069309

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de AVRI.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief de concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit om in het AB van de AVRI te verzoeken de omvang van het weerstandsvermogen te laten bepalen.
In relatie tot het positieve saldo en specifiek voor de nabetaling op het basispakket door de gemeente is nadere toelichting gewenst. Vooralsnog wordt geen aanleiding gezien de nabetaling te doen.

De zienswijze en het voorstel daarop aanpassen.

Voor het overige conform advies.

Vaststelling subsidie Bibliotheek Rivierenland 2021 - Z.069924

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag met jaarrekening van bibliotheek Rivierenland over 2021.
 2. Kennis te nemen van de tijdelijke aanpassingen aan de dienstverlening in 2021 door de gevolgen van het coronamaatregelen.
 3. De aan bibliotheek Rivierenland verstrekte subsidie van € 344.151,- over 2021 vast te stellen op € 344.151,-.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Concept Jaarrekening GGD 2021, Concept Begroting GGD 2023 en Begrotingswijziging GGD 2022 - Z.070275

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

De raad te adviseren om:

 1. in te stemmen met de Jaarrekening 2021 van de GGD Gelderland-Zuid, waaronder het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserves van de GGD.
 2. in te stemmen met de Begroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid, met uitzondering van:
  • het uitgangspunt om voor de begroting 2023 uit te gaan van de begroting 2022 aangaande meldingen Veilig Thuis. Daarmee dan ook niet instemmen met de uitzetting zoals nu aangedragen.
  • de uitbreiding van de lasten inkoopfunctie. De GGD verzoeken om een extra onderbouwing, hoe de GGD tot dit bedrag is gekomen en de vraag is of deze kosten (of een deel ervan) niet via de algemene reserves kan worden opgevangen.
  • informatiegestuurd werken: vooralsnog de helft van de kosten structureel opnemen in de begroting tot er duidelijkheid is over resultaten.
 3. in te stemmen met de Begrotingswijziging 2022 van de GGD Gelderland-Zuid
 4. de uitzetting op te nemen in de Voorjaarsnota.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college verzoekt om het advies van de adviesfunctie naast voorliggend voorstel te beoordelen op afwijkingen. Is hiervan geen sprake dan stemt het college in met het advies.