Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Zienswijze op de jaarrekening 2022 en begroting 2024 - Z.084887

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De VRGZ heeft de voorlopige jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden. Deze stukken zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR). Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven. Voorgesteld wordt om de adviezen van de AGR over te nemen en de gemeenteraad West Maas en Waal voor te stellen om de (voorlopige) zienswijzebrief in bijlage 4 vast te stellen.

De gemeenteraad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. Kennis te laten nemen van de conceptjaarrekening 2022.
 2. Kennis te laten nemen van de voorgestelde begrotingswijziging 2023.
 3. Kennis te laten nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenberaming 2024- 2026.
 4. De brief aan het Algemeen Bestuur van de VRGZ over de zienswijze op de conceptjaarrekening 2022 en de begroting 2024 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale zaken week 19, 9 mei 2023 - Z.085305

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie AB Regio Rivierenland 10 mei 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de annotatie, behoudens bij het agendapunt "Vaststellen van de uitgangspunten portefeuilleverdeling AB". Het college onderschrijft niet de voorgestelde werkwijze en invulling van een Linking pin AB-lid voor wat betreft de voorzitters van de bestuurlijke overleggen. Eventuele aandachtspunten voor het AB kunnen door overleg schriftelijk worden voorgelegd aan AB dan wel door de voorzitter van het overleg worden toegelicht in het AB.

Concept Jaarstukken 2022 - Z.086062

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van de concept jaarstukken 2022 en hiermee instemmen;
 2. Bespreken verschillenanalyse op hoofdlijnen;
 3. Instemmen met de voorgestelde budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 • de besproken redactionele wijzigingen/verduidelijkingen te verwerken in de concept stukken;
 • de jaarrekening 2022 vast te stellen zoals in concept voorligt;
 • in te stemmen met de voorgestelde budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023.

Uitnodigingen week 19, 9 mei 2023 - Z.085305

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 26 mei 2023 Uitnodiging 20 jaar GTD en opening locatie Beneden-Leeuwen
  Het college is verhinderd
 • 1 juni 2023 Lancering nieuwe naam Tuinen van Appeltern
  Het college is verhinderd
 • 29 juni 2023 Uitnodiging Zomercongres 2023
  Het college is verhinderd
 • 22 juni 2023 Kennisbijeenkomst klimaatadoptatie Regio Rivierenland
  Wethouder Van Gelder is aanwezig
 • 1 september 2023 Uitnodiging Oogstdiner Lingemeren
  Wethouder Mol neemt deel aan het diner.

Jachthuurovereenkomst - Z.081468

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoeker voor de volgende percelen:
  - de Hommelstraat te Wamel, kadastraal bekend gemeente Wamel, sectie M, nummers 175, 446 en 468 (totale oppervlakte van 4,8250 ha).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jachthuurovereenkomst - Z.084232

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoeker voor de volgende percelen:
  - kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie Q, nrs. 204, 205, 206, 259, 554, 571, 587, 593 en 602 (gedeeltelijk) (totale oppervlakte van 4,5400 ha).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Begroting 2024 GR-BSR - Z.084508

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2024 van de GR-BSR.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarstukken 2022 van de GR-BSR - Z.084505

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2022 van de GR-BSR.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

GGD-Gelderland-Zuid; Jaarrekening 2022, Concept begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 - Z.084883

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de jaarrekening 2022 van de GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ), waaronder het toevoegen van het positief resultaat van € 524.000,- aan de algemene reserves van de GGD.
 2. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2023 ter hoogte van € 1.621.970,- (7,92%) voor cao ontwikkelingen.
 3. Een correctie te doen op het indexeringspercentage 2025 door rekening te houden met een index van 7,92% bij de nacalculatie.
 4. Niet in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2023 van € 393.343,- voor de stijging van de materiële lasten en het voorstel om deze kosten te dekken uit de algemene reserve. Maar wél in te stemmen met deze wijziging vanaf 2024.
 5. In te stemmen met de begroting 2024 van de GGD-GZ, met inachtneming van de toevoegingen
  en uitzonderingen genoemd in de beslispunten 6 t/m 15.
 6. In te stemmen met de berekende indexering van 5,32% (€ 1.461.329,-) voor de begroting 2024.
 7. In te stemmen met de voorgestelde uitbreiding voor Bijzondere Zorg, vooralsnog alleen voor de begroting 2024. Hierbij instemmen met de bijbehorende dekking van € 312.800,- uit de reserve beschermd wonen, als gemeente Nijmegen hiermee instemt.
 8. In te stemmen met de ingediende begroting 2024 voor Veilig Thuis, behoudens het onderdeel ziektevervanging voor circa € 155.000. Deze post wél incidenteel voor 2024 te accepteren.
 9. In te stemmen met het structureel opnemen in de begroting van de kosten van data- en informatie gestuurd werken van € 175.000,- plus index.
 10. Niet in te stemmen met het opnemen van het onderdeel ‘Nu niet Zwanger’ in het uniforme deel, maar dit in het facultatieve deel te laten. Advies is om dit volgend jaar opnieuw te bespreken. Wel is het advies om in te stemmen met de uitzetting van € 233.417,-.
 11. In te stemmen met de wijziging t.b.v. Crisisplan OTO ter hoogte van € 40.000,-.
 12. In te stemmen met de gevraagde uitbreidingen t.b.v. wet- en regelgeving bestaande uit: informatiebeheer en informatiemanagement van € 80.000,- en het versterken van de juridische expertise van € 79.378,-.
 13. In te stemmen met de post bedrijfsvoering bestaande uit: verrekening met Veiligheids Regio Gelderland Zuid (VRGZ) voor € 250.000,- en versterking van inkoopfunctie ter hoogte van € 73.737,-
 14. In te stemmen met de incidentele lasten van € 100.000,- voor de aanbesteding van kantoorautomatisering voor 2024 en 2025 en deze te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.
 15. Vooralsnog niet instemmen met het verzoek van de GGD GZ voor € 300.000,- om de organisatie te versterken, in afwachting van een nadere onderbouwing.
 16. Onze zienswijze kenbaar te maken volgens bijgevoegde concept brief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Begroting 2024 van de GR-Avri - Z.084510

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2024 van de GR-Avri.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarstukken 2022 van de GR-Avri - Z.084509

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2022 van de GR-Avri.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Begroting 2024 van de GR-Regio Rivierenland - Z.084514

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de ontwerp Begroting 2024 van de GR-Regio Rivierenland.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Aangehouden

Jaarstukken 2022 van de GR-Regio Rivierenland - Z.084513

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2022 van de GR-Regio Rivierenland.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Begroting 2024 van de GR-ODR - Z.084512

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2024 van de GR-ODR.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarstukken 2022 van de GR-ODR - Z.084511

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de ontwerp Jaarstukken 2022 van de GR-ODR.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR): jaarstukken 2022 en begroting 2024 - Z.084562

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR);
 2. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de UBR.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Voortgangsrapportage RES 2023 - Z.085514

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De voortgang van de afspraken uit de RES 1.0 vast te stellen conform bijgevoegde voortgangsrapportage RES FruitDelta Rivierenland.
 2. In te stemmen met het indienen van de voortgangsrapportage RES FruitDelta Rivierenland door de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland bij het Nationaal Programma RES (voor 1 juli 2023).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

In onze voortgangsrapportage geven we aan voorzichtig optimistisch te zijn. Nieuwe afspraken in een RES 2.0 zijn op dit moment niet nodig. We liggen op koers om de afspraken uit de RES 1.0 te realiseren, maar met ongeveer 30% van het RES-bod gerealiseerd en nog 70% te gaan zal er flink gewerkt moeten worden om dit ook echt mogelijk te maken.

Zon op dak loopt daarbij voorspoedig en ook de voorbereiding voor zonnevelden loopt goed. Maar de plannen voor wind stageneren, vanwege uiteenlopende redenen die veelal van procedurele aard zijn. Vergunningverlening voor 1-1-2025 (landelijk ijkmoment uit het Klimaatakkoord) om de windmolens in 2030 gebouwd te hebben wordt bijzonder lastig, maar niet onmogelijk. Daarnaast is netcapaciteit en aandachtspunt bij zowel wind als zon. Voor de balans op het elektriciteitsnet is een goede verhouding tussen zon en wind van groot belang. En slimme oplossingen die het net ontlasten, of op zijn minst het net niet xtra belasten, zijn daarbij ook van belang.

Naast elektriciteit is de warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving een fors vraagstuk. Met weinig grote warmtebronnen en veel kleine kernen liggen elektrische oplossingen zoals de warmtepomp voor de hand. Maar dit leidt tot een onnodig grote vraag naar duurzame elektriciteit en een zwaardere belasting van het elektriciteitsnet, terwijl er ook alternatieven zijn.

Tenslotte zijn er vele mooie voorbeelden in de regio waarbij inwoners en ondernemers zelf aan de slag gaan met warmte en/of elektriciteit in hun wijk, dorp of bedrijventerrein. Zo worden er batterijen bij onze zonneparken gerealiseerd en werken we mee aan batterijopslag.

Aanwijzen locatie structurele uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen - Z.085688

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De structurele uitbreiding van het Kindcentrum te realiseren aan de zuidzijde (kant Heideakkerweg), te koppelen aan het huidige gebouw en daarmee de Heideakkerweg af te sluiten voor verkeer.
 2. De bestemmingsplanprocedure op te starten om de uitbreiding van het Kindcentrum planologisch mogelijk te maken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 25 april 2023, nr. 17/23 - Z.085305

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)