Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Wamel; Grachtstraat 27 - Z.065809

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan initiatief Grachtstraat 27 te Wamel

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale zaken week 19, 10 mei 2022 - Z.070462

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie AB Regio Rivierenland 11 mei 2022

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college bespreekt de annotatie en stemt daar mee in.

Benoeming voorzitter en leden Commissie Bezwaarschriften - Z.071107

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De heer N.J.A. Arts met ingang van 10 mei 2022 tot 1 december 2022 te benoemen als voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften;
 2. Mevrouw T.M. Akkermans met ingang van 10 mei 2022 tot 10 mei 2026 te benoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften;
 3. De heer M. Griep met ingang van 10 mei 2022 tot 10 mei 2026 te benoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Concept Jaarstukken 2021 - Z.071072

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van de concept jaarstukken 2021 en hiermee instemmen;
 2. Bespreken verschillenanalyse op hoofdlijnen;
 3. Instemmen met de voorgestelde budgetoverheveling van 2021 naar 2022

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

In aanwezigheid van de teammanagers bespreekt het college de concept jaarstukken 2021.

Aandacht wordt gevraagd bij de definitieve jaarstukken over de duidelijkheid rondom de status van het wegenbeheersplan en de opgenomen jaarcijfers, alsmede over de uitzetting van de bedrijfsvoeringskosten Werkzaak in relatie tot de eerdere besluiten. Daarnaast wordt een aantal redactionele aanpassingen besproken, die verwerkt worden.

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2022 - Z.069671

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het 'Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente West Maas en Waal 2022' voorlopig vast te stellen.
 2. De 'Memo actualisatie mandaatbesluit' en het 'Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit West Maas en Waal 2022' ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zienswijze jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 - Z.070589

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel zienswijze conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
 2. De voorlopige zienswijze te versturen aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in afwachting van de definitieve zienswijze van de gemeenteraad op 16 juni 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zie raadsvoorstel

Uitnodigingen week 19, 10 mei 2022 - Z.070462

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 3 mei 2022 Afscheid wethouders Burgers en Loermans Wijchen
  Wethouder Mol zal aanwezig zijn.
 • 25 mei 2022 Afscheid wethouder Springveld Druten
  Wethouder Mol zal aanwezig zijn.
 • 2 juni 2022 Gelderland Academie: symposium Mensenhandel.
  7 juni 2022 VNO/NCW Rivierenland: zomerse nieuwjaarsbijeenkomst.
  23 juni 2022 Platform Zelfredzaam Rivierenland: Netwerkbijeenkomst Gecombineerde Leefstijl Interventie.
  24 juni 2022 Nuval/Vitens: Platformbijeenkomst.
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 3 mei 2022, nr. 18/22 - Z.070462

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 26 april 2022, nr. 17/22 - Z.070462

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)