Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Uitnodigingen week 2, 10 januari 2023 - Z.080432

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 15 januari 2023 Dansmarieke festival Alphen
  Wethouder Reuvers is aanwezig.
 • 26 januari 2023 Congres "Wonen en bouwen in Rivierenland".
  Wethouder Mol neemt deel aan het congres.
 • 28 januari 2023 Sleuteloverhandiging tijdens de pronkzitting CV 't Schutlaken.
  Burgemeester Van Neerbos woont de overhandiging bij.
 • 15/16 februari 2023 24-uurs masterclass energietransitie voor wethouders.
  Het college is verhinderd.

Buurtbemiddeling 2023 - Z.080208

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Buurtbemiddeling in de huidige vorm voort te zetten;
 2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde offerte van Sterker sociaal werk (offertenummer: 23-103/103);
 3. De kosten voor rekening te laten komen van kostenpost/-soort 61020/4335;
 4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Buurtbemiddeling in de huidige vorm voort te zetten;
 2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde offerte van Sterker sociaal werk (offertenummer: 23-103/103);
 3. De kosten voor rekening te laten komen van kostenpost/-soort 61020/4335;
 4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota. In de informatienota de beantwoording van de gestelde vragen betrekken.

Kaderbrief 2024 Werkzaak Rivierenland - Z.079779

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De kaderbrief 2024 van Werkzaak Rivierenland voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Kadernota 2024 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) - Z.079964

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR);
 2. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 van de UBR.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijzigingsplan Alphen, Greffelingsestraat 37a - Z.072461

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Alphen, Greffelingsestraat 37a
 2. De planologische procedure te starten door ter inzage te legging van het ontwerp

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Reactie college van B&W op Managementletter 2022 - Z.081041

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van de Managementletter 2022
 2. Instemmen met de concept reactie namens het college;
 3. Na instemming de Managementletter 2022 alsmede de reactie van uw college agenderen voor de vergadering van de auditcommissie van 16 januari 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college is niet akkoord met de reactie op de managementletter:

Focus moet meer gericht worden op de interne controle werkzaamheden. In reactie geen externe/interne omstandigheden, maar richten op tekortkomingen in eigen organisatie.

Wat zijn de effecten van de bestuursopdracht zoals door het college gegeven.

Het college wil op korte termijn (uiterlijk voor 15 februari 2023) een plan van aanpak hoe de bestuursopdracht wordt uitgevoerd en de aandachtspunten zoals nu in de managementletter staan bij de jaarrekening zijn weggenomen c.q. in tijd zijn uitgezet en worden gerealiseerd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 3 januari 2023, nr. 1/23 - Z.080432

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Extra incidentele aanvraag Corona bijdrage - Z.079456

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 83.000,-- aan Stichting de Maasveren

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit niet over te gaan tot het verstrekken van de gevraagde bijdrage. Er zijn voor de stichting andere mogelijkheden (geweest) voor tegemoetkomingen in de Corona-crisis. De gemeentelijke middelen zijn niet bedoeld geweest voor aanvullingen daarop en zullen leiden tot rechtsongelijkheid met andere verzoeken.