Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Afwezig:

Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Concept Voorjaarsnota 2022 - Z.071356

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van de concept Voorjaarsnota:
 2. Instemmen met het plan van aanpak om tot besluitvorming te komen in de raadsvergadering van 7 juli 2022.

Besluit

Akkoord (gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college geeft haar opmerkingen en aanvullingen. Deze zullen door Control worden verwerkt in de definitieve versie die in de collegevergadering van 24 mei a.s. wordt behandeld.

Jaarstukken 2021 Werkzaak Rivierenland - Z.070614

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van de GR Werkzaak Rivierenland;
 2. in te stemmen met de concept Jaarrekening GR Werkzaak 2021;
 3. de bijgevoegde zienswijze vast te stellen en te sturen aan het DB Werkzaak.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 20, 17 mei 2022 - Z.070641

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • 18 mei: Interland volleybal dames Nederland- Frankrijk te Wijchen (geen interesse vanuit het gemeentebestuur)
 • 8 juni 2022 De Kernen: bijeenkomst Toekomst van Duurzaam Wonen. (deelname door Ans Mol)
 • 20 juni 2022 Cultuurbedrijf Tiel: afscheid directeur de heer Van Zuilen. (geen vertegenwoordiging)
 • 16 juli 2022: officiële opening van het Hanzeweekend in Maasbommel (voltallig college zonder partner) Graag ook de provincie en regio Rivierenland uitnodigen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 10 mei 2022, nr. 19/22 - Z.070641

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Concept-Begroting 2023 Werkzaak Rivierenland - Z.070881

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Aan de raad het voorstel doen om

 1. in te stemmen met de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 Werkzaak Rivierenland en
 2. de zienswijze vast te stellen en deze te sturen aan het DB Werkzaak.

Besluit

Akkoord (gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Er komt een (gewijzigde) zienswijze nadat er aanvullend overleg door de portefeuillehouder en de regisseur met Werkzaak heeft plaatsgevonden. Dit gaat met name over de structurele kostenuitzetting in de komende jaren.

Extra bijdrage aan aanvraag DorpenDeal integraal project Altforst - Z.068430

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het gemeentelijk aandeel in de dorpendeal van Altforst te verhogen met € 55.000,-.
 2. Van de voorziening onderhoud gebouwen € 55.000,- over te hevelen naar het budget voor de dorpendeal van Altforst.
 3. Informatienota naar de raad te sturen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)