Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Voorjaarsnota - Z.071356

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen:

 1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2022 en het meerjarig (2023-2026) financieel perspectief;
 2. De raad uit te nodigen in een open debat (23 juni en 7 juli 2022) de bestuurlijke ambities voor de komende jaren aan te geven:
 3. Het college op te dragen om de Programmabegroting 2023-2026 op te stellen met inachtneming van de bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals aangegeven in deze Voorjaarsnota.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Na bespreking besluit het college de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2022 en het meerjarig (2023-2026) financieel perspectief;
 2. De raad uit te nodigen in een open debat (23 juni en 7 juli 2022) de bestuurlijke ambities voor de komende jaren aan te geven;
 3. Het college op te dragen om de Programmabegroting 2023-2026 op te stellen met inachtneming van de bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals aangegeven in deze Voorjaarsnota.
 4. Budgetruimte op te nemen van €. 350.000 per jaar (vanaf 2022) voor het realiseren/uitvoeren van de bestuurlijke ambities die de raad bij de besluitvorming van deze Voorjaarnota in samenspraak met het college kan aangeven. Door deze uitzetting van middelen ontstaan er in 2022 en 2023 verwachte nadelige resultaten (€. 669.000 in 2022 en €. 316.000 in 2023) die echter door inzet van de Algemene reserve opgevangen kunnen worden.

Jaarstukken 2021 - Z.071072

Portefeuillehouder

Team Control

Advies

De raad middels bijgevoegd concept-raadvoorstel vragen:

 1. De Jaarrekening 2021 vast te stellen;
 2. In te stemmen met het positief resultaat van €. 3.743.370
 3. Een totaalbedrag van €. 472.908 over te hevelen naar 2022;
 4. Het uiteindelijke resultaat van €. 3.270.462 toe te voegen aan de Algemene reserve

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

BSR begroting 2023 - Z.069327

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de BSR.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, inclusief concept zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling VTH-beleid 2022-2025 - Z.066673

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het VTH-beleid Rivierenland 2022/2025 met bijlagen (1 t/m 2) vast te stellen.
 2. Te besluiten dat het VTH-beleid wordt vastgesteld voor de taken als bedoeld in artikel 7.2 lid 1 en 2 Besluit omgevingsrecht met uitzondering, voor zover van toepassing, van de taken in het kader van de APV- en Alcoholwet.
 3. Het Regionaal Uitvoeringskader VTH-taken Regio Rivierenland 2020-2024, publicatiedatum 30 juli 2020 (Gemeenteblad nr.: 194727) en bijbehorende bijlagen (1 t/m 6) in te trekken.
 4. In te stemmen met het concept van de raadsinformatiebrief.
 5. Het VTH-beleid Rivierenland 2022/2025 met bijlagen ter kennisgeving naar de provincie te zenden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanvragen beloningen tot behoud en bevordering leefbaarheid en
samenredzaamheid 2022 - Z.070757

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan de volgende 6 initiatieven een eenmalige beloning van € 750 toe te kennen voor het verbeteren van de leefbaarheid:
  1. Kinderboerderij Grote, gemeente Wamel; Feestelijke Jongdierendag op zondag 5 juni 2022 op de kinderboerderij in Wamel;
  2. L.R. en P.C. de Vier Heemskinderen: Ride & Run en/of Drive & Bike; Ruiter samen met hardloper of Menner samen met mountaine biker volgen samen een route;
  3. Stichting Oranjecomite Wamel: 2 filmvoorstellingen in het vtc voor jong en oud;
  4. Sociom: fotowedstrijd voor jong en oud;
  5. Werkgroep Sociale Samenhang: Dorpsbrunch Maasbommel;
  6. Jolanda van den Bergh, Emmie Nuijen en Jan van den Berg; Ontdekkingstocht Dreumelse Waard.
 2. Aan de overige 6 initiatieven tot behoud en bevordering leefbaarheid gemotiveerd geen beloning toe te kennen.
 3. Één beloning toe te kennen van € 750 voor het verbeteren van de samenredzaamheid aan de heer Dronkers, Alphen i.s.m. SLAG: 'Praatgroep' voor senioren met inhoudelijk en aansprekende gespreksonderwerpen. Daaraan wordt zo mogelijk een passende activiteit verbonden. Hierbij een voorbehoud hanteren dat de aanvraag nog formeel wordt ingediend.
 4. Aan de overige 2 initiatieven tot behoud en bevordering samenredzaamheid gemotiveerd geen beloning toe te kennen.
 5. Eenmalig af te wijken van de beleidsregel 'Samen Beter' en 2 extra initiatieven tot behoud en bevordering leefbaarheid toe te kennen.
 6. Een persbericht op te stellen en de beloningscertificaten uit te reiken tijdens een bijeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies omgevingstafel april 2022 - Z.071362

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de omgevingstafel d.d. 25 april 2022.
 2. Het advies van de omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de volgende initiatieven:
  1. Tesstraat naast nr. 30 te Boven-Leeuwen
  2. Sluissestraat 3A te Maasbommel
  3. Dorpsstraat 94 te Wamel
 3. Deze in-principe-medewerking vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 21, 24 mei 2022 - Z.070988

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 17 en 18 juni 2022 open huis 75-jarig bestaan Perfect Van Wamel. Het college bezoekt het open huis. Afstemmen via het bestuurssecretariaat wie, wanneer gaat.
 • 25 juni 2022 jubileumconcert 125-jarig bestaan Harmonie Koningin Wilhelmina. Burgemeester Van Neerbos en wethouder Reuvers zijn aanwezig.
 • Bourgondisch fruitwandelen 3 september 2022 De collegeleden geven hun uit te nodigen gasten door aan het bestuurssecretariaat. Deelgenomen zal worden aan de wandelroute voor ca. 11 kilometer.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 17 mei 2022, nr. 20/22 - Z.070988

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)