Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Jaarverslag 2022 Commissie Bezwaarschriften West Maas en Waal - Z.086050

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2022 Commissie Bezwaarschriften West Maas en Waal.
 2. Middels informatienota het Jaarverslag 2022 Commissie Bezwaarschriften West Maas en Waal ter kennis brengen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Instemmen met aanmelding Crisis en herstelwet voor klimaat en biodiversiteit binnen bestemmingsplan - Z.086623

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Instemmen met het aanmelden bij de Crisis en herstelwet (Chw) voor het opnemen van regels onder bestemmingsplannen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70 - Z.081423

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De Nota beantwoording zienswijzen Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70 vast te stellen
 2. Het wijzigingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70 gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Aangehouden

Toelichting besluit

college 30 mei 2023: Aangehouden op verzoek van aanvrager.

Verkoop watergang Expeditieweg Veesteeg Oost - Z.086387

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met de verkoop van de watergang/retentiestrook aan de Expeditieweg Veesteeg-Oost, kadastraal Wamel, sectie N, nr 1424 (ged.), ca.1.832m² ad €94,84-/m², zoals aangegeven op bijgesloten tekening.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Notitie : Uitgangspunten lokaal minimabeleid 2024 - Z.086834

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Aan de Raad het voorstel doen

 1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals die zijn benoemd in de notitie ”Uitgangspunten lokaal minimabeleid 2024”;
 2. in te stemmen met een re-allocatie van de bestaande middelen bij vaststelling van de Begroting 2024 en
 3. met ingang van het Begrotingsjaar 2024 het voor de uitvoering benodigde extra budget van € 125.000,-- structureel vrij te maken en op te nemen in de begroting 2024 en volgende jaren.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 • het voorstel te verduidelijken met bedoeling en gevolg van voorgestelde wijzigingen.
 • beslispunten aanpassen met de effecten voor 2023 en 2024 e.v. jaren. Uitzetting van middelen betrekken bij voorjaarsnota in aanvullende rapportage n.a.v. uitkomsten meicirculaire.

Aanpassingen in overleg met portefeuillehouder, daarna ter besluitvorming door naar gemeenteraad.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 16 mei 2023, nr. 20/23 - Z.085954

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluit vast te stellen.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 23 mei 2023, nr. 21/23 - Z.085954

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluit vast te stellen.