Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 22, 31 mei 2022 - Z.071200

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

AVRI
Het college neemt met gemengde gevoelens kennis van de besluitvorming bij de
AVRI m.b.t. de zomerinzameling groenafval. Gevraagd wordt de mogelijkheden te
onderzoeken een particuliere onderneming te vragen of deze extra dienst kan
worden uitgevoerd (actie: Ruimte)

Regionale PFO
De wethouders Mol en Reuvers melden dat zij regionaal voorzitter zijn geworden
van de respectievelijke portefeuillehoudersoverleggen Wonen en WMO/Jeugd.

Uitnodigingen week 22, 31 mei 2022 - Z.071200

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Kick-off bijeenkomst Cirtex op 1 juni 2022
  Wethouder Van Gelder bezoekt de bijeenkomst.
 • ALV/Kennisdag van het Gelders Genootschap op 30 juni 2022
  Het college is verhinderd.
 • Kennisochtend Financiën Gelderland Academie op 22 september 2022
  Wethouder Van Gelder is aanwezig.
 • Gelderse wethoudersdag op 7 oktober 2022
  Wethouder Mol zal aanwezig zijn.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Verlengen sponsorovereenkomst DijkenSport.nl 2022--2025 - Z.068659

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met de verlenging van de sponsorovereenkomst van DijkenSport.nl voor 2022-2025.
 2. Het jaarlijkse bedrag van € 8.500,= ten laste te laten komen van kostenplaats 63080 (recreatie en toerisme).

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. 1. In te stemmen met de verlenging van de sponsorovereenkomst van DijkenSport.nl voor 2022-2025, inhoudende een jaarlijks bedrag van € 8.500,= alsmede het beschikbaar stellen van 180 uur gemeentepersoneel vanuit het team BOR.
 2. Het jaarlijkse bedrag van € 8.500,= ten laste te laten komen van kostenplaats 63080 (recreatie en toerisme).

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen
omgevingsvergunning B&B - Z.067454

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 27 december 2021 in stand te laten met dien verstande dat de grondslag voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt gewijzigd: binnenplanse afwijking op basis van artikel 21.5.1 van het bestemmingsplan "Buitengebied West Maas en Waal". Daarnaast dienen er in het besluit voorwaarden worden opgenomen betreffende parkeren op eigen terrein.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)