Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 23, 6 juni 2023 - Z.086134

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotatie AB Regio Rivierenland 7 juni 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de voorliggende ambtelijke annotatie.

Collegebesluit instemming LOS LEADER - Z.087160

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Mandateren wethouder Mol ondertekenen aanvraag Impulsgelden 2023 - Z.087170

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met een aanvraag van een rijksbijdrage op grond van Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Hiermee wordt ingestemd met:
  a. De indiening van de projecten van Heumen, Druten-Wijchen, Nijmegen en West Maas en Waal
  b. De gemeente Berg en Dal als aanvrager en kassier namens de werkregio Rijk van Maas en Waal
 2. De burgemeester aan Wethouder Mol - Van de Camp te mandateren dat zij gemachtigd wordt tot mede ondertekening van de bovengenoemde aanvraag in de WRN-stuurgroep van 15 juni 2023 of zo nodig een andere datum.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beantwoording zienswijze op voorgenomen verkoop percelen Veesteeg-Zuidwest - Z.075059

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de ingekomen zienswijze (klacht) naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van onze percelen ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein Veesteeg-Zuidwest;
 2. De noodzakelijke vervolgstappen te zetten ten behoeve van de voorgenomen verkoop.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleid kleine windturbines - Z.085518

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het beleid kleine windturbines aan te bieden aan de Raad.
 2. Aan de Raad voor te stellen het beleid voor kleine windmolens vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Het beleid kleine windturbines aan te bieden aan de Raad. -> in het beleid bepalingen opnemen ten aanzien van functiewijzigingen van het perceel.
 2. Aan de Raad voor te stellen het beleid voor kleine windmolens vast te stellen.

Wamel, Hoogbroekstraat 10 - Z.077812

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

De raad voor te stellen:

 1. De Nota beantwoording zienswijzen Wamel, Hoogbroekstraat 10 vast te stellen
 2. Het bestemmingsplan Wamel, Hoogbroekstraat 10 vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 23, 6 juni 2023 - Z.086134

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 30 juni 2023 Uitnodiging (werk)bezoek Dag van Leeuwen.
  Burgemeester Van Neerbos, wethouder Van Gelder en gemeentesecretaris Arissen zijn aanwezig.
 • 27 september 2023 Save the date - Symposium De Toekomst - ODR.
  De wethouders Mol en Van Gelder bezoeken het symposium.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 30 mei 2023, nr. 22/23 - Z.086134

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluit vast te stellen.