Aanwezig:

 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Afwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos

Reactie van het college op het accountantsverslag 2021 - Z.072622

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van het accountantsverslag 2021
 2. Instemmen met de concept-reactie van uw college zoals bijgevoegd;
 3. Na instemming van uw college de reactie aanbieden aan de auditcommissie.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college neemt kennis van het accountantsverslag 2021.

De concept-reactie aanpassen qua tekst passend binnen en behorend tot de verantwoordelijkheid van het college. Ter uitvoering hiervan spreekt het college uit en geeft daartoe de opdracht aan de organisatie om de vastgestelde regels qua inkoop- en aanbesteding en de contractvorming uit te voeren zoals bedoeld, met nadrukkelijk dat de aandachtspunten uit het accountantsverslag en de voorliggende managementrapportages zijn weggenomen.

De reactie aanbieden aan de auditcommissie.

Voorbereidingskrediet uitbreiding Kindcentrum Beneden Leeuwen - Z.072297

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het uitwerken van plannen om de uitbreiding van het Kindcentrum Beneden Leeuwen te onderzoeken.
 2. Hiervoor een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 220.000 ter beschikking te stellen.
 3. Het bedrag van € 220.000,= ten laste te laten komen van de algemene reserve.
 4. Het voorstel aan de gemeenteraad vast te stellen.
 5. Dit voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college overweegt bij de besluitvorming dat het voorbereidingskrediet bedoeld is om een goede voorbereiding voor de bepaling van de keuze en een bouwsom die benodigd is.
Kosten van een architect moeten worden betrokken bij de bouwsom en slechts, om te bepalen wat de hoogte hiervan is, op schetsontwerpen en berekeningsuitgangspunten beseerd te worden.
De kosten van een projectleider zijn benodigd voor een periode van ca. 6 maanden.

Om die redenen besluit het college:

 1. In te stemmen met het uitwerken van plannen om de uitbreiding van het Kindcentrum Beneden Leeuwen te onderzoeken.
 2. Hiervoor een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 170.000 ter beschikking te stellen:
  - Vervolgonderzoek (bijv. door stedenbouwkundige of landschapsarchitect) (€ 25.000).
  - Vervolgonderzoek naar opties voor tijdelijke huisvesting ter overbrugging. (€ 10.000)
  - Expertise voor ontwerp van de definitieve structurele oplossing (bijv. bouwkundige en/of architect). (€ 100.000) besteding van dit budget na voorafgaande instemming door de portefeuillehouder
  - Aanstellen van een projectleider voor 1 dag per week gedurende 6 maanden. O.a. voor het opstellen van een programma van eisen, de opdrachtverlening en begeleiding van de verschillende onderzoeken, voorzitten van de werkgroep, het onderzoeken van subsidiemogelijkheden, keuze voor bouwheerschap. (€ 20.000)
  - Onvoorzien (€ 15.000)
 3. Het bedrag van € 170.000,= ten laste te laten komen van de algemene reserve.
 4. Het voorstel aan de gemeenteraad vast te stellen.
 5. Dit voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Uitnodigingen week 24, 14 juni 2022 - Z.071751

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Algemene Leden Vergadering van VNG op 29 juni
  Het college is aanwezig
 • Zomerfestival Leefbaarheidsalliantie Gelderland op 30 juni
  Het college is verhinderd
 • Netwerkfestival Gelderse Sportfederatie op 5 juli
  Het college is verhinderd.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 7 juni 2022, nr. 23/22 - Z.071751

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies ontgrondingsvergunning Landgoed De Acht Morgen - Z.069157

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Met de bijgevoegde adviesbrief aan de provincie Gelderland een positieve grondhouding aan te nemen over de ontgrondingsactiviteiten voor de realisatie van Landgoed De Acht Morgen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de bijgevoegde adviesbrief aan de provincie Gelderland een positieve grondhouding aan te nemen over de ontgrondingsactiviteiten voor de realisatie van Landgoed De Acht Morgen. Het college ziet de uitgewerkte plannen graag tijdig tegemoet.

Uitgebreide omgevingsvergunning Pleinstraatje 5-7 te Maasbommel - Z.041403

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Instemmen met de Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen "Omgevingsvergunning Pleinstraatje ongenummerd Maasbommel (Kasteelhofje)";
 2. De omgevingsvergunning voor de bouw van 14 woningen op de locatie Pleinstraatje ongenummerd Maasbommel te verlenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Renteherziening vaste geldleningen - Z.070564

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Voor de 10-jaarlijkse renteherziening van de opgenomen geldleningen bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, leningnummers 40.77397 en 40.77398, per 1 augustus 2022 een rentepercentage accepteren van 1,90%.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)