Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 12 juni 2023, nr. 24/23 - Z.086652

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluit vast te stellen.

Project Warmte uit Water - Z.087867

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De adhesieverklaring voor het project 'Warmte uit water' te ondertekenen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsplan Gemeentelijke Watergangen - Z.087677

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van bij dit voorstel gevoegd Beleidsnotitie Gemeentelijke Watergangen.
 2. Aan de Raad voor te stellen het Beleidsnotitie Gemeentelijke Watergangen vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verhuur grond Westerpas/Middenpas - Z.087419

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met de verhuur van het perceel hoek Westerpas/Middenpas Beneden-Leeuwen, kadastraal Wamel, sectie K, 624, voor de prijs van €4,75 per m²/jaar.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitvoeringsplan Tweestromenland 2023-2024 en Aanbiedingsbrief Lokale Prioriteiten WMW 2023-2024 - Z.087211

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het Uitvoeringsplan Tweestromenland 2023-2024, behorende bij het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026, vast te stellen;
 2. De lokale prioriteiten voor West Maas en Waal welke in de aanbiedingsbrief staan beschreven, vast te stellen;
 3. Het Uitvoeringsplan Tweestromenland 2023-2024 en de lokale aanbiedingsbrief te delen met de gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Het Uitvoeringsplan Tweestromenland 2023-2024, behorende bij het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026, vast te stellen;
 2. De lokale prioriteiten voor West Maas en Waal welke in de aanbiedingsbrief staan beschreven, vast te stellen;
 3. Het Uitvoeringsplan Tweestromenland 2023-2024 en de lokale aanbiedingsbrief te delen met de gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota. Tekstueel informatienota aanpassen en lokale prioriteiten aangeven.

Vaststelling beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik - Z.087352

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. 'Overkoepelende nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik' vast te stellen inclusief bijbehorende bijlage 'Fraudebeleid'

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale aanpak implementatie Wgr Rivierenland - Z.087746

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de Startnotitie regionale aanpak implementatie Wgr Rivierenland en voor zover gewenst input voor het proces mee te geven aan de procesbegeleidingsgroep.
 2. In te stemmen met het (integrale) proces zoals voorgesteld in de startnotitie.
  • Doelstelling en uitgangspunten van het regionale proces (hoofdstuk 2 van de startnotitie);
  • Governance van het proces en samenstelling van de gremia (hoofdstuk 5 van de startnotitie);
  • Fasering van het proces en planning (hoofdstukken 4 en 6 van de startnotitie);
  • Samenhang met het Plan van Aanpak Regionale Samenwerking (hoofdstuk 3 van de startnotitie)
 3. De raad door doorzending van de startnotitie en bijbehorende raadsnotitie te informeren over de bovengenoemde instemming met het regionale proces.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toetsingskader grondwater West Maas en Waal - Z.086836

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis nemen van het Toetsingskader grondwater West Maas en Waal
 2. Het Toetsingskader grondwater West Maas en Waal, via bijgevoegd raadsvoorstel, ter vaststelling door te geleiden naar de Raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Dorpen herziening molenbiotopen - Z.087422

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Dorpen, herziening molenbiotopen" en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Roggeveld Oost (Leeuwenkwartier) - Z.073798

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Roggeveld Oost", voor de realisatie van 54 woningen binnen het woningbouwproject Leeuwenkwartier (ten oosten van het Leeuwse Veld) in Beneden-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.
 3. In te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan "Leeuwenkwartier" en het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen voor inspraak;
 4. In te stemmen met het aangaan van het bijgevoegde anterieure overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

DVO Schuldhulpverlening per 1-7-2023 - Z.087485

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het door Werkzaak Rivierenland gedane verzoek tot het teruggeven aan West Maas en Waal van de uitvoering Schuld hulpverlening Rivierenland);
 2. Vast te stellen van de bijgevoegde allonge, dit op basis van artikel 3.4 van de dienstverleningsovereenkomst;
 3. Af te wijken van de gemeentelijke vastgestelde aanbestedingsregels voor de inkoop van producten en diensten Schuldhulpverlening;
 4. Aan te gaan een DVO met Plangroep voor de producten en diensten Schuldhulpverlening, inclusief Vroegsignalering voor een periode van 6 jaren;
 5. In de Begroting 2023 (resp. ontwerp-Begroting 2024) en de Meerjarenramingen de bijstelling van de functionele ramingen te verwerken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)