Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW - Z.057362

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De nieuwe achtervangovereenkomst te ondertekenen.
 2. De raad in kennis te stellen via de bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ondertekenen convenant WK Volleybal 2022 - Z.056057

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. In te stemmen met de ondertekening van het convenant WK Volleybal dames 2022 gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen en West Maas en Waal.
 2. Wethouder H.J. Peters te mandateren om het convenant WK Volleybal dames 2022 gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen en West Maas en Waal te ondertekenen. (Besluit burgemeester)

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

HR beleidskaders 2021-2022 - Z.051471

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de voorbereidingen om te komen tot de HR beleidskaders (zie bijlage 'presentatie de toekomst gaat ons allemaal aan').
 2. Kennis te nemen van de HR beleidskaders (zie bijlage HR beleidskaders).
 3. Kennis te nemen van bijbehorende planning (zie bijlage HR beleidskaders).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Dreumel, Vluchtheuvelstraat 1b" - Z.050222

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Dreumel, Vluchtheuvelstraat 1b", voor de realisatie van 14 woningen op het perceel Vluchtheuvelstraat 1b, Dreumel en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

NT2 onderwijs 2021 t/m 2024 Groeisaam PO - Z.057604

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Stichting Groeisaam Primair Onderwijs (verder te noemen Groeisaam) voor de drie schooljaren 2021 - 2022, 2022 - 2023 en 2023 - 2024 jaarlijks een subsidie te verlenen ter hoogte van € 35.000 per schooljaar voor het bieden van ambulant NT2 onderwijs.
 2. Af te wijken van een tweetal termijnen in onze Algemene Subsidie Verordening (ASV). Groeisaam vraagt de subsidie éénmalig voorafgaand aan de periode aan. We hanteren hiervoor de hardheidsclausule. Groeisaam dient uiterlijk 1 oktober na afloop van het schooljaar vaststellingsgegevens in.
 3. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat bij uitingen over NT2 onderwijs door Groeisaam aangegeven wordt dat deze mogelijk is gemaakt met subsidie van de gemeente West Maas en Waal.
 4. Deze kosten te dekken vanuit de specifieke doeluitkering voor het terugdringen van onderwijsachterstanden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beschikking subsidie De Gaensacker renovatie tennisbaan 2021- Z.058199

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. De aanvraag van de incidentele subsidie voor de renovatie van een van de tennisbanen in Maasbommel te beschikken;
 2. De incidentele subsidie ambtelijk te laten vaststellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Selectieleidraad zonne-energie - Z.056697

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. De selectieleidraad zonne-energie vast te stellen en ter kennisgeving aan de raad aan te bieden

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

In afwachting van opinierende raadsvergadering 2 juni 2021.

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 UB Rivierenland - Z.054808

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en begroting 2021 van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).
 2. De jaarrekening 2020 en begroting 2022 UBR goed te keuren.
 3. De raad te adviseren om de begroting 2022 en jaarrekening 2020 van UBR goed te keuren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Dorpen, actualisatie 2021" - Z.058272

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Dorpen, actualisatie 2020" vast te stellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Waarden voor de verplaatsing van een woning op het perceel Van Heemstraweg 30a, Beneden-Leeuwen en het ontwerpbesluit ter inzage leggen voor zienswijzen;
 3. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 4. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Dorpen, actualisatie 2021" en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 - Z.052613

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 - zie bijlage factsheet.
 2. Akkoord te gaan met de publicatie van de uitkomsten op waarstaatjegemeente.nl.
 3. De raad via bijgevoegde informatienota te informeren over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverantwoording kinderopvang 2020 - Z.058234

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang West Maas en Waal 2020 vast te stellen.
 2. De informatie aan de gemeenteraad en Inspectie van het Onderwijs beschikbaar te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aansprakelijkstelling intrekken - Z.024650

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Onze aansprakelijkstelling d.d. 28 maart 2019 van Van Gelder Kabel-, Leiding en Montagewerken B.V. in te trekken;
 2. en het schadebedrag ad €15.366,56 (ex BTW) voor eigen rekening te nemen ten laste van 67031 / 4438.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsregels verkiezingsreclame - Z.055743

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Vast te stellen de 'Beleidsregels voor verkiezingsreclame 2021';
 2. De raad kennis te laten nemen van deze beleidsregels middels bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak Rechtbank Gelderland 10 mei 2021 - Z.052302

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak Rechtbank Gelderland van 10 mei 2021.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verlengen gemeentelijke accountantsdiensten - Z.058287

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De gemeenteraad voorstellen het contract met Crowe Foederer te verlengen voor de (controle-)jaren 2021 en 2022.
 2. Instemmen met het concept raadvoorstel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 26, 29 juni 2021 - Z.057685

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 3 en 4 juni Pontjesdagen te Appeltern.
  De collegeleden zullen op een hen passend tijdstip op de dagen een bezoek brengen.
 • Uitnodiging gericht aan burgemeester Van Neerbos, wethouder Cruijsen en de bedrijvencontactfunctionaris
  Wanneer: vrijdag 9 juli
  Waar: Autoschade van Dijk, van Heemstraweg 21 Boven-Leeuwen
  Tijd: inloop vanaf 16.30 uur
  Burgemeester Van Neerbos zal aanwezig zijn. Wethouder Cruijsen is verhinderd, maar zal, indien gewenst, worden vervangen door wethouder Reuvers.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 22 juni 2021, nr. 25/21 - Z.057685

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)