Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Rondvraag week 26, 28 juni 2022 - Z.072391

Portefeuillehouder

n.v.t.

Toelichting

Oplopen achterstanden in afhandeling dossiers Vraagwijzer.
Afgelopen donderdag heeft wethouder Reuvers het RTG geïnformeerd over het oplopen van de behandeltermijnen bij aanvragen voor WMO voorzieningen door Vraagwijzer.
Wethouder Reuvers meldt het college op korte termijn actie te nemen deze achterstanden terug te dringen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 26, 28-06-2022 - Z.072391

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Afscheidsreceptie wethouders Melissen en Brink (gemeente Tiel) op 7 juli 2022.
  Wethouder Mol is aanwezig.
 • Bestuurlijk overleg Schone Lucht Akkoord (Provincie Gelderland) op 30 oktober 2022.
  Wethouder Mol is aanwezig.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 21 juni 2022, nr. 25/22 - Z.072391

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Meicirculaire 2022 - Z.072839

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van en instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Voor het college is het nu nog te vroeg de kosten voor de aanpassingen van de ICT voorzieningen al financieel op te nemen. Wel besluit het college in het raadsvoorstel melding te maken van het a.s. ICT-plan tot een, voorzover nu bekend, noodzakelijke uitzetting van de kosten tot 500.000 euro. Het plan zal voor de behandeling van de begroting in november aan de raad worden voorgelegd. Voor het overige stemt het college in met de voorliggende aanpassing op de voorjaarsnota.

Het college verzoekt vooraf nadere duiding aan de collegeleden te geven over de verschillen in de algemene uitkering 2025 en 2026, mede in relatie tot de herziening van de algemene uitkering.

Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden - Z.072864

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De "Samenwerkingsafspraken nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden Rijk van Nijmegen" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag Interne klachtenbehandeling 2021 en Jaarverslag Gemeentelijke Ombudsman 2021 - Z.072836

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag Interne klachtenbehandeling 2021 en Jaarverslag Gemeentelijke Ombudsman 2021.
 2. Middels informatienota de jaarverslagen ter kennis brengen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag Interne klachtenbehandeling 2021 en Jaarverslag Gemeentelijke Ombudsman 2021.
 2. Middels informatienota de jaarverslagen ter kennis brengen aan de raad.
 3. Over de positieve resultaten te communiceren via een algemeen bericht waarbij de procedure voor het indienen van een klacht nogmaals wordt beschreven.

Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaarschriften - Z.071948

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaarschriften West Maas en Waal.
 2. Middels informatienota het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaarschriften West Maas en Waal ter kennis brengen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college verzoekt om meer toelichting te geven in de nota over de behandelingswijze door de commissie (en wanneer bezwaarschriften worden doorgezonden). Met deze aanvulling stemt het college in met de informatienota.

Omgevingstafel mei 2022 - Z.073217

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de omgevingstafel d.d. 30 mei 2022.
 2. Het advies van de omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het initiatief:
  - Boven-Leeuwen, Vogelenzang 2
 3. Het advies van de omgevingstafel te volgen en geen principemedewerking te verlenen aan de volgende initiatieven:
  - Beneden-Leeuwen, Waalbandijk ongenummerd (drijvende waterwoningen)
  - Altforst, Heppertsestraat ongenummerd
 4. Deze in-principe-medewerking vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)