Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 26, 27 juni 2023 - Z.086881

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB ODR 3 juli 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de voorliggende annotatie.

Reactie van het college op het accountantsverslag 2022 - Z.078338

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van het accountantsverslag 2022;
 2. Instemmen met de concept-reactie van uw college zoals bijgevoegd;
 3. Na instemming van uw college de reactie aanbieden aan de auditcommissie.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022;
 2. In te stemmen met de concept-reactie zoals bijgevoegd;
 3. De reactie aanbieden aan de auditcommissie.
 4. De organisatie te vragen uiterlijk voor de zomervakantie een beeld te schetsen over de benodigde formatie voor de VIC-werkzaamheden.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 20 juni 2023, nr. 25/23. - Z.086881

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Meicirculaire 2023 - Z.087707

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis nemen van en instemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college neemt kennis van de uitkomsten van de meicirculaire 2023. Tevens neemt het college kennis van de recente standpuntinname van IBT en de uitgesproken garantstelling door het Rijk m.b.t. de besparing op de jeugdzorg in de jaren 2026 en 2027.

Het college besluit, met in acht name van deze uitgangspunten, het raadsvoorstel met deze aanpassing aan de raad aan te bieden.

Kennisnemen en reactie concept regio-arrangement Rivierenland Gelderse Puzzel - Z.087994

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennisnemen te nemen van het concept regio-arrangement Rivierenland Gelderse Puzzel;
 2. Uw reactie mee te geven aan de provincie Gelderland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Intentieverklaring Essentiële functies - Z.088129

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring voor samenwerking met alle gemeenten binnen de G7 en beoogde zorgaanbieders ter verwerving van essentiële functies jeugdzorg in Gelderland
 2. De burgemeester verleent wethouder R. Reuvers van de gemeente West Maas en Waal, en bij diens eventuele verhindering, wethouder M. Bettink-Pierik van de gemeente Buren het eenmalige mandaat om met de beoogde zorgaanbieders de intentieverklaring te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 - Z.083165

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang West Maas en Waal 2022 vast te stellen.
 2. De informatie aan de gemeenteraad en Inspectie van het Onderwijs beschikbaar te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Maasbommel, Kapelstraat 38 - Z.059068

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan Maasbommel, Kapelstraat 38 aan te houden
 2. In te stemmen met de concept Nota beantwoording zienswijzen (voor zover gereed)
 3. Het concept van de zienswijzennota ter kennisname toe te sturen aan alle reclamanten

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Maasbommel, Bovendijk 65 - Z.082973

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De Nota beantwoording zienswijzen Maasbommel, Bovendijk 65 vast te stellen
 2. Het bestemmingsplan Maasbommel, Bovendijk 65 vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Mandaat besluitvorming principeverzoeken - Z.087230

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De teammanager Ruimte te mandateren om (onder de in dit voorstel opgenomen voorwaarden) namens Burgemeester en Wethouders een besluit te nemen op ingediende principeverzoeken die behandeld zijn aan de omgevingstafel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 26, 27 juni 2023 - Z.086881

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 6 juli 2023 Afscheid vertrekkende Gedeputeerden provincie Gelderland.
  Het college is, i.v.m. de raadsvergadering op dat tijdstip, verhinderd.
 • 12 juli 2023 Dorpsconcert Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel.
  Het college is verhinderd.