Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Regionale zaken week 27, 6 juli 2021 - Z.058034

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel - Z.057884

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Evaluatie van de Crisisbeoordelingskamer Nijmegen 2020 - Z.058459

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief namens de Stuurgroep Sluitende Aanpak en de evaluatie van de Crisisbeoordelingskamer Nijmegen 2020.
 2. De raad kennis te laten nemen hiervan door de bijgevoegde raadsinformatienota hierover naar hen te sturen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Actualiserend bodemonderzoek Zuivelweg 15a in Dreumel - Z.052782

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Af te wijken van het advies van de ODR en besluiten dat geen actualiserend bodemonderzoek nodig is voor de aanvraag omgevingsvergunning van de heer Van Zonsbeek voor het perceel Zuivelweg 15a in Dreumel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden, af te wijken van het advies van de ODR en dat geen actualiserend bodemonderzoek nodig is voor de aanvraag omgevingsvergunning van de heer Van Zonsbeek voor het perceel Zuivelweg 15a in Dreumel.

Energie Samen Rivierenland - subsidie Energieloket 2021 t/m 2024 - Z.058612

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Een incidentele subsidie ten hoogte van € 19.400,-. per jaar, voor een periode van 4 jaar (2021 t/m 2024), te verlenen aan Coöperatie Energie Samen Rivierenland U.A. (ESR) om activiteiten als Energieloket uit te voeren conform ingediend projectplan.
 2. Deze subsidie te dekken uit de kostenplaats Milieu en de te ontvangen provinciale subsidie Energieloketten 2021-2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 29 juni 2021, nr. 26/21 - Z.058034

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Heroverweging besluit principemedewerking verplaatsing intensieve veehouderij - Z.034244

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In principe, onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de intensieve veehouderij Van Heemstraweg 132 Dreumel naar Wolderweg 4 Maasbommel
 2. Nader onderzoek in te stellen naar de consequenties van de wijzigingsbevoegdheid voor verplaatsing van intensieve veehouderijen vanuit de Oeverwal naar het Komgebied

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)