Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (POH-JGGZ) - Z.088765

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In de vorm van een pilot van 2 jaar, een POH JGZZ in te zetten bij de huisartsenpraktijken in West Maas en Waal via de Zorggroep Gelders Rivierenland.
 2. Hiervoor over 2023 een bedrag van € 47.100,- in te zetten ten laste van het budget Jeugdbehandeling 66562 4420.
 3. Een bedrag van € 113.000,- incl. BTW mee te nemen in de Begroting 2024.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In de vorm van een pilot van 2 jaar, een POH JGZZ in te zetten bij de huisartsenpraktijken in West Maas en Waal via de Zorggroep Gelders Rivierenland.
 2. Aan het college een geactualiseerd plan van aanpak aan te bieden op welke wijze de pilot vorm wordt gegeven.
 3. In te stemmen met de geraamde bedragen. De dekking ervan te vinden in de beschikbare begrotingsbudgetten Jeugdbehandeling in de begroting 2023 en 2024.
 4. Voor een goede monitoring verzoekt het college regelmatige rapportages van het verloop van het budget aan het college voor te leggen, zodat tijdig kan worden bijgestuurd op de budgetten.

Regionale zaken week 28, 11 juli 2023 - Z.087489

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotaties voor de vergaderingen van:
  - AB regio Rivierenland 12 juli 2023
   AB BSR 13 juli 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Met de annotaties wordt door het college ingestemd.

Informatienota: Evaluatieonderzoek sociale kaart - Z.077154

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het evaluatieonderzoek sociale kaart West Maas en Waal 2023
 2. De raad te informeren via de informatienota: Evaluatieonderzoek sociale kaart West Maas en Waal 2023

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Intrekken straatnaam Heersteeg in Dreumel - Z.088131

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De straatnaam Heersteeg in Dreumel in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitkering Winterfonds 2023 - Z.086877

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met het uitkeren van de aangevraagde bedragen in het kader van het winterfonds 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Pilots afbouw driemilieusvoorzieningen - Z.088190

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het starten met de pilots kleine groepen driemilieusvoorzieningen en daarmee de bijbehorende en voorlopige werktarieven.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanwijzen gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Z.087527

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Geadviseerd wordt om:

 1. op de volgende locaties twee parkeerplaatsen aan te wijzen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen:
  - Sportlaan 13, Beneden-Leeuwen
  - Leliestraat 19a, Beneden-Leeuwen
  - Haverveld 13, Beneden-Leeuwen
  - Albatros 2, Beneden-Leeuwen
  - Donkerbos 13, Alphen
  - Kerkdwarsstraat 3, Altforst
  - Van der Capellestraat 12, Appeltern
  - Pastoor Schoenmakersstraat 4, Boven-Leeuwen
  - Molenstraat 12, Dreumel
  - Donjon 63, Dreumel
  - De Bennenmaker 13, Maasbommel
  - Dorpsstraat 21, Wamel

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop watergang Expeditieweg Veesteeg-Oost deel II - Z.086387

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In afwijking van uw eerdere besluit van 30 mei 2023 (zie bijlage) in te stemmen met de verkoop van de watergang/retentiestrook aan de Expeditieweg Veesteeg-Oost, kadastraal Wamel, sectie N, nr. 1424 (ged.) ca. 1.832m² ad €50,-/m² zoals aangegeven op bijgesloten tekening.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Grondverkoop van Heemstraweg 64C te Beneden-Leeuwen - Z.078187

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De gemeentegrond gelegen nabij van Heemstraweg 64C te Bendeden-Leeuwen, groot ca. 225 m2, te verkopen;
 2. De opbrengst van de verkoop te boeken op kosten/kostensoort 65065/8315.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 4 juli 2023, nr. 27/23 - Z.087489

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)