Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris J.A.G. (Hans) Kosman
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Regionale zaken week 28, 12 juli 2022 - Z.073018

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Rondvraag week 28, 12 juli 2022 - Z.073018

Portefeuillehouder

n.v.t.

Toelichting

 1. Meanderende Maas; wethouder Mol geeft aan dat er gedurende het zomerreces een voorstel komt m.b.t. de Meanderende maas. Dit advies moet in september in de raad.
 2. Uitvoering plan van aanpak voor doorstroming migratieketen (wethouder Reuvers) ; college houdt vast aan de oorspronkelijke planning.
 3. Gevolgen uitstel besluitvorming Cirtex (extra raad 14 juli?) (Reuvers/van Gelder). Getracht wordt een (principe-) uitspraak van de raad op 14 juli te bewerkstelligen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Evaluatie meerjarige subsidie Marant - Z.073744

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de jaarverslagen over 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 van Marant Interstudie (hierna te noemen: Marant) en de daarbij behorende overzichten van uitleengegevens van lespakketten (Eduservice van Marant).
 2. De subsidie voor het organiseren van de basisdienstverlening Eduservice over de periode 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2021 vast te stellen op € 28.660 (€ 7.165 per jaar).
 3. De subsidie afspraak met Marant met één jaar (in 2022) te verlengen voor een bedrag van € 7.165.
 4. Het subsidiëren van de basisdienstverlening Eduservice aan Marant na 2022 niet voort te zetten.
 5. Geen opdracht voor aanvullende onderzoeken aan Marant te verstrekken.
 6. Het jaarbedrag van € 7.165 bij de opstelling van de programmabegroting 2023 (voor 2023 e.v.) af te ramen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 28, 12-07-2022 - Z.073018

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Gemeente Wijchen doortocht Vierdaagse op woensdag 20 juli (vanaf 8.00 uur)
  wethouder Mol en de burgemeester zijn aanwezig
 • Gemeente Beuningen doortocht Vierdaagse op woensdag 20 juli (vanaf 9.00 uur)
  wethouder Mol en de burgemeester zijn aanwezig
 • Gemeente Berg en Dal doortocht Vierdaagse op donderdag 21 juli (vanaf 10.00 uur)
  geen vertegenwoordiging
 • Gemeente Heumen doortocht Vierdaagse op vrijdag 22 juli (vanaf 11.00 uur)
  geen vertegenwoordiging
 • Openingswoord 65-jarig jubileum Dijk Wiel & Omstreken op zaterdag 23 juli
  Wethouder Reuver is aanwezig
 • Dag van de Gelderse Gemeenten op 5 september
  deelname Wethouder Mol en de burgemeester
 • Gemeente Mook en Middelaar doortocht Vierdaagse op 22 juli
  geen vertegenwoordiging
 • Uitnodiging ARK natuur en Natuurmonumenten avondwandeling op 19 juli
  wethouder van Gelder is aanwezig.

Ontvangst vierdaagse-lopers vrijdag 15 juni a.s in gemeentehuis
wethouder Reuvers is aanwezig

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 5 juli 2022, nr. 27/22 - Z.073018

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen omgevingsvergunning - Z.070574

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 14 maart 2022 in stand te laten met dien verstande dat het in het besluit genoemde artikel 24.2.6 wordt gewijzigd in artikel 24.2.7.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen omgevingsvergunning - Z.069927

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 14 maart 2022 in stand te laten met dien verstande dat het in het besluit genoemde artikel 24.2.6 wordt gewijzigd in artikel 24.2.7.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Financiële ondersteuning gemeenschapsvoorzieningen COVID-19 crisis, nov 2021 t/m jan 2022 - Z.073642

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

De gemeenteraad voor te stellen om over de periode van november 2021 t/m januari 2022: 

 1. De dorpshuizen en Multi Functionele Accommodaties (MFA's) een compensatie te verstrekken van in totaal € 52.826,- voor de gemiste inkomsten uit de verhuur en de horeca.
 2. De musea een compensatie te verstrekken van in totaal € 11.305,- voor de gemiste kaartverkoop en de aan ons betaalde huur.
 3. De overige huurders van gemeentelijke accommodaties een compensatie te verstrekken van in totaal € 1.359,- voor de aan ons betaalde huur.
 4. Een bedrag van € 30.000,- aan te wenden vanuit de in de jaarrekening 2021 overgehevelde rijksmiddelen voor het in stand houden en verduurzamen van de culturele infrastructuur (vierde tranche).
 5. Het resterende bedrag van € 35.490,- te dekken vanuit de algemene middelen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Het Leeuwse Veld, deelgebieden E3 en E5 - Z.073642

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met de uitbreiding van woningbouwproject 'Het Leeuwse Veld' met deelgebieden E3 en E5, onder voorbehoud van bestemmingsplanwijziging.
 2. Een addendum aan te gaan met Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. in aanvulling op de reeds gesloten anterieure overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitgebreide omgevingsvergunning Polstraat 35 te Dreumel- Z.068037

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Instemmen met de Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen "omgevingsvergunning Polstraat 35 Dreumel";
 2. De omgevingsvergunning voor de transformatie van schuur naar woning op de locatie Polstraat 35 Dreumel te verlenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingsvergunning Vluchtheuvelstraat 1b, Dreumel - Z.068037

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Af te wijken van de MPG norm voor de bouw van 14 woningen op het perceel Vluchtheuvelstraat 1b, Dreumel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak hoger beroep - Z.051160

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 8 juni 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aansprakelijkstelling - Z.067494

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de door Melior opgestelde conceptbrief inzake aansprakelijkstelling.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Wethouder Mol zal dit agenderen voor het overleg met de ODR.

Aanpassing verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente West Maas en Waal 2022 - Z.071291

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De verordening rechtspositie burgemeester en wethouders West Maas en Waal 2022 vast te stellen.
 2. Aan de toepassing van de verordening terugwerkende kracht te verlenen vanaf 1 januari 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)