Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Rondvraag week 28, 13 juli 2021 - Z.058398

Portefeuillehouder

n.v.t.

Toelichting besluit

 • Landelijk congres LCGW (Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid).
  Het college bespreekt de voorlopige opzet en begroting voor het te houden congres van LCGW samen met de Gemeente West Maas en Waal op 12 februari 2022. A.P.M. van Swam heeft eerder aangegeven de organisatie daarvoor te willen verzorgen.
  Het college stemt in met het voorlopige programma. De definitieve invulling afstemmen met de portefeuillehouder wethouder Reuvers en de gemeentesecretaris. Het maximaal beschikbare budget bedraagt 6.000 euro.
 • Aanwijzing loco-gemeentesecretaris.
  De vervanging van de gemeentesecretaris is nu voorzien in de eerste loco-gemeentesecretaris door de heer J.A.G. (Hans) Kosman. Het is wenselijk ook een tweede vervanger aan te wijzen. Het college besluit om als tweede loco-gemeentesecretaris aan te wijzen mevrouw R.M.J.T. (Renate) Kornelis.
 • Toename woningvoorraad.
  Het college heeft met genoegen kennisgenomen van de berichtgevingen dat in de gemeente West Maas en Waal dat de woningvoorraad met 1,9% (159 woningen) in 2020 is toegenomen. Het grootste aantal in de regio.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Besluit tot verlenging tijdelijke beleidsregels ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021’ - Z.054375

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Vast te stellen het verlengingsbesluit tijdelijke beleidsregels ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021’;
 2. De gemeenteraad te informeren over de TONK via bijgevoegde raadsbrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Zaltbommel – opstijgpunt Wamel, herziening 2021' - Z.056743

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Zaltbommel – opstijgpunt Wamel, herziening 2021’ vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 - Z.051442

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd.
 2. De raad kennis te laten nemen van het Cliëntervaringinsonderzoek Jeugd.
 3. Het Ministerie van VWS kennis te laten nemen van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd in verband met de wettelijke verantwoording.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling subsidie 2020 - Z.053489

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde rechtsmatigheidscontrole op de door u toegekende structurele subsidies binnen het subsidiejaarprogramma 2020.
 2. De subsidie van MFA D'n Hoender vast te stellen op € 52.298,- op voorwaarde dat het bestuur een jaarrekening 2020 aanlevert welke is voorzien van een samenstellingsverklaring van een bevoegd accountant en is ondertekend door het bestuur. En met het bestuur hiervoor een uiterste datum af te spreken waarop de informatie is aangeleverd.
 3. De overige subsidies uit het bijgevoegde overzicht vast te stellen op het verstrekte bedrag.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Buitengebied, Van Heemstraweg 91 Beneden-Leeuwen - Z.058906

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Buitengebied, Van Heemstraweg 91 Beneden-Leeuwen vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag 2020 en Begroting 2022 Adviesraad Sociaal Domein - Z.055659

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 en deze ter kennis name aan de raad te zenden.
 2. Niet in te stemmen met de begroting 2022 en uit te gaan van het geraamde bedrag in onze begroting van € 11.667,09 . De begroting ter kennis name aan de raad te zenden.
 3. De Adviesraad in kennis te stellen van dit besluit.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Laagdrempelige GGZ inloop en herstel - Z.052623

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de Pilot Herstel en inloop (psychisch) kwetsbare inwoners West Maas en Waal voor de periode van 2 jaar (Q3 2021/ Q3 2023).
 2. Akkoord te gaan met de opdrachtverlening aan Rivierenland Herstelt.
 3. Akkoord te gaan met de financiering van de Pilot voor 2 jaar van € 42.000 (€ 21.000 per jaar)

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Benoemingen en ontslag Adviesraad Sociaal Domein - Z.053704

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Over te gaan tot het benoemen van de volgende personen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021:
  - mevrouw M. Megens, lid
  - mevrouw C. Heijboer, lid
  - de heer J. Baartmans, lid
 2. Over te gaan tot het verlenen van eervol ontslag van mevrouw K. Oosterhuis m.i.v. 1 mei 2021.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale Projectleider Regio Rivierenland BW MO voorzetting en financiering - Z.058449

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de verlenging van de opdracht van de regionale projectleider Regio Rivierenland BW-MO voor 8 uur per week gedurende 20 weken van 1 juli tot en met 30 november 2021.
 2. In te stemmen met financiering hiervan ter grootte van € 3.200 vanuit de ambulantiseringsmiddelen BW-MO ontvangen van de Centrumgemeente Nijmegen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bodemsanering Margrietstraat - Z.058385

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Krediet ad € 45.000,- beschikbaar te stellen voor de bodemsanering in de Margrietstraat te Dreumel.
 2. De jaarlijkse kapitaallasten van dit krediet te dekken uit de rioolheffing.
 3. Het inkoopproces voor de uitvoering van het project te starten vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Let op: Aangepast bij Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering 24 augustus 2021, week 34.

(Nieuw) verzoek twee percelen Boonakker Altforst - Z.049381

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. De (extra) gemeentegrond (zoals groen omkaderd en rood gearceerd op bijgevoegde kaart) grenzend aan de percelen van de Boonakker te Altforst te verkopen aan de in de toelichting genoemde personen
 2. Deze gemeentegrond aan te bieden voor € 75,- per m2 en kosten koper
 3. De opbrengst van de verkoop te boeken op kostenplaats/kostensoort 65065/8315.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 28, 13 juli 2021 - Z.058398

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 6 september 2021 Dag van de Gelderse Gemeenten (VNG)
  Burgemeester van Neerbos bezoekt de dag.
 • 13 september 2021 afscheid Anne Schipper (ODR).
  Wethouder Cruijsen en de gemeentesecretaris gaan naar de afscheidsreceptie.
 • 17 september 2021 Regio Deal Dag (Fruitdelta Rivierenland).
  Wethouder Peters bezoekt de dag.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 6 juli 2021, nr. 27/21 - Z.058398

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)