Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 10 januari 2023, nr. 2/23 - Z.080699

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, het Leeuwse Veld Midden", Z.061601

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraakverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, het Leeuwse Veld Midden" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, het Leeuwse Veld Midden", voor de realisatie van 270 woningen binnen het woningbouwproject Leeuwse Veld, deelgebied Midden in Beneden-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.
 4. In te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan "Het Leeuwse Veld Midden deelgebied E" en het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen voor inspraak;
 5. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Waarden en het ontwerpbesluit ter inzage leggen voor zienswijzen;
 6. In te stemmen met de onderbouwing ten aanzien voor externe veiligheid en daarmee het restrisico vanwege de hogedruk aardgastransportleiding te accepteren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd over het jaar 2021 - Z.080894

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd.
 2. De raad kennis te laten nemen van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd.
 3. Het Ministerie van VWS het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd toe te sturen in verband met de wettelijke verantwoording.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verlengen DVO's regio Rivierenland inkoop Wmo/Jeugd - Z.080831

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het tijdelijk verlengen van de bestaande regionale samenwerking op het gebied van inkoop van zorg en ondersteuning onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet, vooruitlopend op het sluiten van nieuwe samenwerkingsafspraken in de loop van 2023;
 2. Hiertoe de desbetreffende dienstverleningsovereenkomsten (hierna: DVO’s) met Regio Rivierenland met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2023;
 3. De verlenging van de DVO Gecertificeerde Instellingen (hierna: GI) Jeugd vorm te geven door het aangaan van bijgevoegd addendum (bijlage 1).
 4. De verlenging van de DVO Wmo / Jeugd vorm te geven door het aangaan van bijgevoegd addendum (bijlage 2).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Upgrade financieel Systeem ( Unit4 CloudStepOne) - Z.081329

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Instemmen met het upgraden van het financieel systeem naar de Cloud versie;
 2. Instemmen met de incidentele last ad €. 30.000 en structurele lasten van €. 50.000 p/j:(op basis van 3 jaar)
 3. Dekking van de incidentele kosten ad €. 30.000 t.l.v. het Verbeterplan ICT en de structurele last ad €. 50.000 verwerken bij de VJN 2023 en volgende jaren.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. In te stemmen met het upgraden van het financieel systeem naar de Cloud versie;
 2. In te stemmen met de incidentele last ad €. 30.000 en structurele lasten van €. 50.000 p/j:(op basis van 3 jaar)
 3. De lasten te dekken voor de incidentele kosten ad €. 30.000 t.l.v. het Verbeterplan ICT en de structurele last ad €. 50.000 (een verhoging van € 20.000 t.o.v. de huidige lasten) te verwerken bij de VJN 2023 en volgende jaren.

Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Zwaanheuvelstraat 8 - Z.056951

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het wijzigingsplan Boven-Leeuwen, Zwaanheuvelstraat 8 (NL.IMRO.0668.BOVZwaanheuvelstr8-WIV1) vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Gewijzigde vaststelling beleidsregel Maatschappelijke participatie - Z.079471

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. in te trekken de op 13 december 2022 vastgestelde beleidsregel Maatschappelijke participatie West Maas en Waal 2023;
 2. vast te stellen de (gewijzigde) beleidsregel Maatschappelijke participatie West Maas en Waal 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)