Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Rondvraag week 34, 22 augustus 2023 - Z.090475

Portefeuillehouder

n.v.t

Toelichting besluit

Wethouder Van Gelder deelt het college mede op doktersadvies zijn werkzaamheden per direct te beëindigen. Direct na de vergadering zal hij de raad hierover schriftelijk informeren. De portefeuille van wethouder Van Gelder zal tijdelijk worden waargenomen door burgemeester Van Neerbos.

De vervanging door wethouder Van Gelder van de vacante portefeuille (voormalig wethouder Mol) wordt tot de benoeming van wethouder Van den Boom tevens waargenomen door burgemeester Van Neerbos.

Tijdens de RTG op 29 augustus a.s. zal burgemeester Van Neerbos het onderwerp Ruivertweg waarnemen en wethouder Reuvers vervangt op het onderwerp Beëindiging oud-papier inzameling AVRI.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom - Z.083874

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Het bestreden besluit van 1 februari 2023 met aanvulling van de motivering in stand te laten en het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar inzake brief invordering gegevens - Z.086293

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaar gericht tegen de vordering d.d. 2 mei 2023 van gegevens ex artikel 5:17 Awb niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar inzake invorderingsbesluit - Z.085033

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 3 april 2023 in stand te laten met dien verstande dat in het bestreden besluit de rechtsgrond voor het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten, artikel 5:25 lid 6 Awb, wordt opgenomen;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar inzake invorderingsbesluit - Z.085032

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 3 april 2023 in stand te laten met dien verstande dat in het bestreden besluit de rechtsgrond voor het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten, artikel 5:25 lid 6 Awb, wordt opgenomen;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar inzake besluit kostenverhaal - Z.084599

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren inzake het onterecht opvoeren van kosten ad € 544,50 van de op grond van de Apv afgevoerde schaftwagen en het bestreden besluit op dit punt te wijzigen;
 2. Voor het overige de bezwaren ongegrond te verklaren met dien verstande dat in het bestreden besluit d.d. 1 maart 2023 de rechtsgrond voor het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten, artikel 5:25 lid 6 Awb, wordt opgenomen;
 3. Een vergoeding kosten bezwaarprocedure toe te kennen ter hoogte van € 1194,-.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar inzake last onder bestuursdwang - Z.086285

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. Het bezwaarschrift gericht tegen de last onder bestuursdwang d.d. 12 oktober 2022 niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Actualisering grondprijs inzake trafostations - Z.090297

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Bij de verkoop van grond voor nutsvoorzieningen de vierkante meterprijs voor reststroken niet meer toe te passen;
 2. Voor nutsvoorzieningen in te stemmen met een vierkante meter prijs voor grond van €175,-.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanpassingen en uitbreiding audiovisuele voorzieningen gemeentehuis (raad- en vergaderzalen) - Z.090375

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

De raad voor te stellen:

 1. Over te gaan tot uitbreiding van de audiovisuele voorzieningen in het gemeentehuis (raad- en vergaderzalen) en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 43.000.
 2. Een servicecontract af te sluiten voor een periode van 3 jaar. De lasten van het krediet en jaarlijks onderhoud op te nemen in de begroting 2024 en volgende jaren.
 3. Voor de inkoop de hardheidsclausule toe te passen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

Stand van zaken uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen juli 2023 - Z.090234

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidieverzoek Rijvereniging De Vier Heemskinderen voor vervangen buitenbak - Z.086895

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het subsidieverzoek van Rijvereniging De Vier Heemskinderen voor het vervangen van de buitenbak af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Leerlingenprognoses Pronexus 2023 - Z.089604

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestuursrapportage 2023 Werkzaak Rivierenland - Z.089931

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Aan de raad het voorstel te doen om:

 1. voor kennisgeving aan te nemen de Bestuursrapportage 2023 van Werkzaak Rivierenland;
 2. in te stemmen met de in de Bestuursrapportage opgenomen Begrotingswijziging;
 3. onze zienswijze aan het DB van Werkzaak Rivierenland in te sturen en
 4. de uitkomsten van de Bestuursrapportage te verwerken in de gemeentelijke Najaarsnota 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong" - Z.077317

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Boven-Leeuwen, Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong.", voor de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel hoek Waalbandijk / Pastoor Schoenmakersstraat in Boven-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatiebrief Stand van zaken Regio-arrangement FruitDelta Rivierenland - Z.087994

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De raad informeren over:
  - de voortgang en totstandkoming van het regio-arrangement Rivierenland in het kader van de Gelderse Puzzel;
  - de 80% versie van het regio-arrangement.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Lavendelstraat ongenummerd, Boven-Leeuwen" - Z.074711

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Lavendelstraat ongenummerd, Boven-Leeuwen" gewijzigd vast te stellen;
 3. Instemmen met het aangaan van bijgevoegde overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Tijdelijk toepassen versnelde procedures VraagWijzer om de wachtlijsten te verminderen - Z.090001

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Tijdelijk versnelde procedures hanteren voor meldingen Huishoudelijke Ondersteuning (HO), Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en mobiliteitshulpmiddelen in het kader van de Wmo. Met als doel het verminderen van de wachtlijsten bij VraagWijzer.
 2. Per direct de in de bijlage voorgestelde werkwijzen toe te passen tot het moment dat er een structurele duurzame oplossing is, die volgt uit de herijking van de businesscase VraagWijzer.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Huisvesting scouting de Paulus Dreumel - Z.089771

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Scouting de Paulus in Dreumel met bijgaande brief te informeren over het gebruik van het Paulus gebouw in de komende jaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II, 2023-2026 - Z.089594

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de raadsinformatienota "uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II" en de informatienota ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. De raad voor te stellen om vanaf oktober 2023 tot en met december 2026 € 82.000,-- per jaar beschikbaar te stellen uit de algemene middelen voor de formatieve uitbreiding van team Samenleving voor de lokale uitvoering van het GALA.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Besluit Avri om vanaf 2024 te stoppen met de inzameling door papierverenigingen - Z.089181

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de brief aan de raad van de gezamenlijke papierverenigingen van 10 juli 2023.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit het raadsvoorstel aan te passen, waardoor het besluit van de raad zich nu beperkt tot het bekrachtigen van het AVRI besluit de oud papier inzameling/vergoeding te beëindigen en af te bouwen tot 2027. De verenigingen uit te nodigen met voorstellen te komen hoe intern oplossingen gevonden kunnen worden, alvorens uitspraken nu te doen over bijdragen vanuit de gemeente.

Vaststelling gewijzigde re-integratieverordening - Z.089430

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Aan de raad het voorstel te doen

 1. in te trekken de vastgestelde re-integratieverordening, gedateerd 13 juli 2017, kenmerk 2017/07-19 Z.005759;
 2. in te trekken de vastgestelde Verordening loonkostensubsidie Participatiewet West Maas en Waal 2017, gedateerd 13 juli 2017, kenmerk 2017/07-19 Z.005759;
 3. vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet West Maas en Waal 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principeverzoek Ruivertweg 3/3a Dreumel - Z.086371

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De Raad voor te stellen principemedewerking te verlenen aan het realiseren van woningen op het perceel Ruivertweg 3/3a in Dreumel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aangaan Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd met serviceorganisatie Wmo/Jeugd Regio Rivierenland per 1 juli 2023 - Z.088711

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het Organisatieplan Serviceorganisatie Wmo/jeugd regio Rivierenland voor kennisgeving aan te nemen.
 2. In te stemmen met de opgestelde Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd 2023 (inclusief Verwerkersovereenkomst) en deze met terugwerkende kracht aangaan per 1 juli.
 3. De huidige Dienstverleningsovereenkomst te beëindigen per 1 juli 2023.
 4. Zorg te dragen voor gemeentelijke uniforme mandaat- en volmachtbesluiten ten behoeve van een efficiënte en uniforme uitvoering van de in de DVO opgesomde diensten door de opdrachtnemer, door dit mandaat te verlenen aan de Teammanager Samenleving.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bekostiging Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) door middel van subsidie - Z.089800

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Voor de bekostiging van de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) over te gaan van inkoop naar subsidiëring.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planschadeverzoek Rozenstraat 7, Beneden-Leeuwen - Z.076763

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Het verzoek om tegemoetkoming in schade voor het perceel Rozenstraat 7, Beneden-Leeuwen afwijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging in de begroting post leerplicht - Z.089801

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De uren van de leerplichtambtenaar in de jaren 2024 en 2025 geleidelijk uitbreiden van 0,63 naar 0,93 fte.
 2. Vanaf 2024 het in de begroting geraamde bedrag voor leerplichttaken voor dit doel te verhogen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanbieding bestuursverslag Stichting Groeisaam Primair Onderwijs - Z.089798

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het bestuursverslag Stichting Groeisaam Primair Onderwijs 2022
 2. Dit verslag met bijgevoegde informatienota ter informatie naar de Raad te sturen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Lidmaatschap VDVN - Z.089162

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Lid te worden van de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN), onder de opschortende voorwaarden van eventuele zienswijzen van de raad.
 2. De raad te verzoeken eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar gericht tegen besluit van 5 december 2022 (niet intrekken milieuvergunning) - Z.081156

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 5 december 2022 in stand te laten met aanvulling van de motivering.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar gericht tegen besluit van 5 december 2022 (niet intrekken milieuvergunning) - Z.081605

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 5 december 2022 in stand te laten met aanvulling van de motivering.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar gericht tegen besluit van 5 december 2022 (niet intrekken milieuvergunning) - Z.081607

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 5 december 2022 in stand te laten met aanvulling van de motivering.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar gericht tegen besluit van 5 december 2022 (niet intrekken milieuvergunning) - Z.082653

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 5 december 2022 in stand te laten met aanvulling van de motivering.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar gericht tegen besluit van 5 december 2022 (niet intrekken milieuvergunning) - Z.081593

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 5 december 2022 in stand te laten met aanvulling van de motivering.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jachtrecht verhuur - Z.088742

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoeker voor het volgende perceel:
  - kadastraal bekend gemeente Dreumel, sectie L, nr. 36 (totale oppervlakte van 1,4100 ha).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota huisvesting internationale werknemers West Maas en Waal - Z.079001

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde informatienota
 2. Gemeenteraad op de hoogte te stellen over de status van proces ontwikkeling beleid voor internationale werknemers middels de informatienota

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aangaan convenant Regionaal Expertteam Rivierenland - Z.089226

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het convenant voor het Regionaal Expertteam (RET) en de daarbij horende stuurgroep.
 2. Burgemeester van Neerbos besluit om wethouder Reuvers mandaat te verlenen voor het ondertekenen van het convenant tijdens het tekenmoment.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Parkeerverbod Sterkenburg, Wamel - Z.073889

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. het aanbrengen van een verkeersteken op het wegdek in de vorm van een gele onderbroken streep zijnde een parkeerverbod met een lengte van 7 meter tegenover de uitrit Sterkenburg 7 te Wamel zoals aangeduid op bijlage B1.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontslag en benoeming Adviesraad Sociaal Domein - Z.080933

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Betrokkenen eervol ontslag te verlenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.
 2. De in het voorstel genoemde personen te benoemen als voorzitter resp. bestuurslid van de Adviesraad Sociaal Domein met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Neveninkomsten politieke ambtsdragers verrekening 2022 - Z.089250

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Vast te stellen dat de verrekenplicht over het jaar 2022 niet van toepassing is op de volgende politieke ambtsdragers:
 • Vincent van Neerbos
 • Ans Mol
 • Rob Reuvers
 • Frans van Gelder
 • Eric Peters (periode 1-1-2022 t/m 31-3-2022)
 • René Cruijsen (periode 1-1-2022 t/m 31-3-2022)

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 11 juli 2023, nr. 28/23 - Z.088180

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026 - Z.088768

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De samenwerking op mobiliteit en het Mobiliteitsfonds verlengen.
 2. Overnemen van het positieve advies van het Algemeen Bestuur van 12 april 2023 omtrent het vaststellen van het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026.
 3. Het proces voor de colleges om het 'Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026' vast te stellen.
 4. De raad door middel van de Informatienota informeren over het genomen besluit.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling subsidie 2022 subsidiejaarprogramma - Z.084547

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde rechtmatigheidscontrole op de toegekende structurele subsidies binnen het subsidiejaarprogramma 2022.
 2. De toegekende structurele subsidies uit het bijgevoegde overzicht "vaststellingsgegevens 2022" vast te stellen.
 3. De aan Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen verstrekte subsidie van € 8.547,- vast te stellen op € 9.763,-. Het verschil van € 1.216,- uit te betalen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Schadevergoeding weigering omgevingsvergunning - Z.089191

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland met kenmerk ARN 21 / 974 WABOA 210;
 2. De schade € 4.879.59 te vergoeden.
 3. De proceskosten ad € 1.674,- en het griffierecht ad € 181,- te vergoeden;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota voor de raad inclusief concept Regiovisie - Z.088877

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad te informeren en voor te bereiden op de regionale raadsbijeenkomst met bijgevoegde informatienota over de Regiovisie regio Rivierenland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)