Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 12 juli 2022, nr. 28/22 - Z.074367

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 34, 23-08-2022 - Z.074367

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Wethoudersbijeenkomst opgaven landelijk gebied - 25 augustus
  Wethouder Mol zal aanwezig zijn.
 • Startschoten Dijkensport - zondag 4 september
  De startschoten worden verricht door de wethouders Mol en Reuvers (afstemmen bestuurssecretariaat over verdeling)
 • Online bijeenkomst Bouwstenen voor Sociaal - vrijdag 16 september
  Het college is verhinderd.
 • FruitDelta VIP-paviljoen - zaterdag 17 september
  Burgemeester Van Neerbos, de wethouders Mol en Van Gelder en gemeentesecretaris Arissen met partners bezoeken het fruitcorso.
 • WK Dames Volleybal - woensdag 28 september
  Wethouder Reuvers is aanwezig.
 • Jaarlijkse herdenkingen gesneuvelde Stoottroepers - zondag 9 oktober
  Het college zal voltallig aanwezig.
 • Bestuurlijke dialoogsessie 'Toekomst van ons drinkwater' - woensdag 12 oktober
  Het college is verhinderd.
 • Regionale ontbijtsessies over Gelders Beleidsprogramma Leefbaarheid 2020-2024 - donderdag 20 oktober
  Wethouders Reuvers bezoekt de bijeenkomst.

Bestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden - Z.025798

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag voorontwerpbestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden vast te stellen
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden vrij te geven voor ter inzage legging

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principemedewerking bedrijfssamenvoeging Greffelingsestraat/Dijkgraaf de Leeuwweg - Z.055123

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het samenvoegen van twee bedrijven op één locatie.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop grond naast Hogeweg 5 Dreumel - Z.055793

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Akkoord te gaan met het taxatierapport van de heer Ceelen met rapportnummer: 20221921;
 2. Het collegebesluit d.d. 29 maart 2022 inzake de verkoop van gemeentegrond nabij Hogeweg 5 te Dreumel als volgt te wijzigen:
  a. de verkoopprijs van € 86,10 per m2 te wijzigen naar een verkoopprijs van € 40,- per m2;
  b. de betreffende grond aan de verzoekers te verkopen voor € 5.200,- k.k..

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Werk en inkomen: Lokaal handhavingsbeleid - Z.071004

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. het document "Wet en inkomen; lokaal handhavingsbeleid" van de gemeentelijke website te verwijderen;
 2. de heer Aeilkema te berichten conform bijgevoegd schrijven.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop grond nabij Laak 35 Dreumel (perceel A2682) - Z.070399

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. De gemeentegrond gelegen nabij Laak 35 te Dreumel, groot ca. 130m2, te verkopen;
 2. De opbrengst van de verkoop te boeken op kosten/kostensoort 65065/8315.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inspraakprocedure bestemmingsplannen - Z.075015

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen inspraak voor bestemmingsplanprocedures, waarbij initiatieven mogelijk worden gemaakt die passen binnen vastgesteld beleid, over te slaan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

(Derde) informatienota over Dorpendeal Altforst - Z.068430

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgesloten raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingstafel juni 2022 - Z.074914

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de omgevingstafel d.d. 4 juli 2022
 2. Het advies van de omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan initiatieven:
  - Boven-Leeuwen, Molenstraat 2B/2C
  - Wamel, Waalbandijk 129
 3. Deze in-principe-medewerking vervalt als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota gemeenteraad burgerlidmaatschap Commissie Ruimtelijke Kwaliteit - Z.065379

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad te informeren over het burgerlidmaatschap in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging beheerkosten Versis m.i.v. 1-1-2023 - Z.075065

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met de wijziging van de verdeelsleutel beheerkosten Versis met ingang van 1-1-2023 naar rato van het aantal inwoners
 2. In de Najaarsnota 2022 de bijstelling van de functionele raming in de Begroting 2023 (en meerjarenperspectief) verwerken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Boven-Leeuwen, Kampsestraat 29 - Z.075383

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Medewerking te verlenen aan het bouwplan voor de locatie Kampsestraat 29, Boven-Leeuwen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestuursrapportage 2022 - Z.074449

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Aan de Raad het voorstel doen om

 1. voor kennisgeving aan te nemen de Bestuursrapportage 2022 van Werkzaak Rivierenland;
 2. in te stemmen met de in de Bestuursrapportage opgenomen Begrotingswijziging:
 3. onze zienswijze aan het DB Werkzaak in te sturen en
 4. de uitkomsten van de Bestuursrapportage te verwerken in de gemeentelijke Najaarsnota 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar niet legaliseren uitrit - Z.072819

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften: het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak van rechtbank Gelderland in drie beroepen, Woerdsestraat 27 in Altforst - Z.058958

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland.
 2. De proceskosten ad €1.518,- en het griffierecht ad €178,- van in totaal €1.696,- te vergoeden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Anterieure overeenkomst Molenstraat, Boven-Leeuwen - Z.074724

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het project Molenstraat in Boven-Leeuwen;
 2. De anterieure overeenkomst op grond van art. 55 eerste lid Gemeentewet niet openbaar te maken vanwege het belang genoemd in art. 5.1, tweede lid onder b en f van de Wet open overheid;
 3. Wethouder Mol te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het project Molenstraat in Boven-Leeuwen;
 2. De anterieure overeenkomst op grond van art. 55 eerste lid Gemeentewet niet openbaar te maken vanwege het belang genoemd in art. 5.1, tweede lid onder b en f van de Wet open overheid; De burgemeester besluit:
 3. Wethouder Mol te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Afsprakenkader voor het Regionaal Afstemmingspunt R&T - Z.075038

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Een Regionaal Afstemmingspunt Recreatie & Toerisme op te zetten en bijbehorend afsprakenkader vast te stellen.
 2. De burgemeester besluit wethouder J.E.M. Mol te mandateren om het afsprakenkader voor het Regionaal Afstemmingspunt Recreatie & Toerisme te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Platform Recreatie en Toerisme - Z.072649

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met een stimuleringsbijdrage van € 2.500,= aan Stichting Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel ten behoeve van het initiatief 'Hanzeweekend Maasbommel 2022';
 2. De aanvrager schriftelijk te informeren over het besluit middels bijgevoegde brief;
 3. Het totale PRET-bedrag van € 2.500,= ten laste te laten komen van kostenplaats 63080 (recreatie en toerisme).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Lauwendael - Z.067123

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Lauwendael" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Lauwendael", voor de realisatie van 70 woningen aan de Zandstraat ongenummerd in Beneden-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.
 4. In te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan "Lauwendael" en het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen voor inspraak;
 5. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst;
 6. De anterieure overeenkomst op grond van art. 55 eerste lid Gemeentewet niet openbaar te maken vanwege het belang genoemd in art. 5.1, tweede lid onder b en f van de Wet open overheid;
 7. Wethouder Mol te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Lauwendael" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Lauwendael", voor de realisatie van 70 woningen aan de Zandstraat ongenummerd in Beneden-Leeuwen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.
 4. In te stemmen met het concept beeldkwaliteitsplan "Lauwendael" en het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen voor inspraak;
 5. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst;
 6. De anterieure overeenkomst op grond van art. 55 eerste lid Gemeentewet niet openbaar te maken vanwege het belang genoemd in art. 5.1, tweede lid onder b en f van de Wet open overheid;

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder Mol te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Principebesluit grootschalig grondverzet Meanderende Maas - Z.073945

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het principebesluit te nemen dat het project Meanderende Maas voldoet aan de criteria van het Stappenplan Grootschalig Grondverzet

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Dreumel, Hogeweg 5 - Z.071475

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Dreumel, Hogeweg 5 vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Expertise onderzoek verbetervoorstel ICT - Z.074772

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In stemmen met de uitvoering van het bijgaande expertise onderzoek op het verbeterplan ICT van De Connectie.
 2. De kosten van het onderzoek zijn geraamd tussen de €12.000 en €17.000. In stemmen met de geraamde kosten vermeld in het conceptvoorstel.
 3. De dekking van de kosten ten laste te brengen van het Automatisering budget (post Ondersteuning en consultancy).

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In stemmen met de uitvoering van het bijgaande expertise onderzoek op het verbeterplan ICT van De Connectie.
 2. De kosten van het onderzoek zijn geraamd tussen de €12.000 en €17.000. In stemmen met de geraamde kosten vermeld in het conceptvoorstel.
 3. De dekking van de kosten ten laste te brengen van het Automatisering budget (post Ondersteuning en consultancy).

Door recente ontwikkelingen is het wenselijk de opdracht uit te breiden waardoor de kosten komen op € 24.000. Het college stemt daarmee in.

Beëindiging opstalrecht Hogeweg 1 Wamel - Z.067625

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Akkoord te gaan met de bijgesloten beëindigingsovereenkomst inzake het opstalrecht Hogeweg 1 te Wamel;
 2. ter compensatie voor van het verkregen eigendom John Christ €245.000,- (excl btw) te vergoeden.
 3. Het gebouw te activeren en hierop af te schrijven waarbij de jaarlijkse kapitaallast € 6.125 ten laste komt van het taakveld 7.5 begraafplaatsen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de bijgesloten beëindigingsovereenkomst inzake het opstalrecht Hogeweg 1 te Wamel;
 2. Ter compensatie voor van het verkregen eigendom John Christ €245.000,- (excl btw) te vergoeden.
 3. Het gebouw te activeren en hierop af te schrijven waarbij de jaarlijkse kapitaallast € 6.125 ten laste komt van het taakveld 7.5 begraafplaatsen.

Aandacht vraagt het college voor een goede en tijdige berekening van de huur voor het gebruik van het gebouw en afspraken over gebruik.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 12 juni 2022, nr. 28/22 - Z.073334

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften - Z.071263

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften: het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verzoek tot verstrekken lening aan Stichting MFA het Hanzehuys - Z.073062

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met bijgesloten raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanvulling op het recht van opstal d.d. 21-08-2018 - Z.074371

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Ten behoeve van Tennet TSO B.V. akkoord te gaan met de aanvulling en afwijking van het recht van opstal, dat op 21-08-2018 gevestigd is (zie bijlage), via instemming met de bijgevoegde overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Wamel, Kerkstraat ong. - Z.060550

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het inspraak- en vooroverlegverslag voorontwerpbestemmingsplan Wamel, Kerkstraat ong. vast te stellen
 2. De procedure te vervolgen door het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Wamel, Kerkstraat ong.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat tussen 7 en 19 - Z.070916

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakersstraat tussen 7 en 19 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Anterieure overeenkomst project UWDH - Z.074532

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor uitvoering van het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel Heerewaarden (UWDH).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Kortetermijnoplossing wachtlijsten VraagWijzer - Z.074318

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het inzetten van € 80.000,- om de wachtlijsten bij VraagWijzer z.s.m. op acceptabel niveau te krijgen, conform motie van de raad.
 2. Sterker Sociaal Werk opdracht te geven om de wachtlijsten zsm op acceptabel niveau te krijgen en de besteding van dit bedrag te onderbouwen en te verantwoorden.
 3. De kosten die hiermee gemoeid zijn, op te vangen met middelen uit de algemene reserve.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag Digi-Taalhuis; 2021 en stand van zaken aanpak laaggeletterdheid - Z.069090

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van het Digi-Taalhuis van 2021, de stand van zaken in de aanpak van laaggeletterdheid en de rapportage over de impact van volwasseneducatie in de regio Rivierenland. En de gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)