Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Uitnodigingen week 34, 24 augustus 2021 - Z.058724

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 11 september 2021 open dag Kuypers Zorg voor Vastgoed.
  22 september 2021 bestuurdersprogramma VSG-jaarcongres: Sterker uit de crisis?!
  30 september 2021 bijeenkomst wonen en zorg.
  Het college is verhinderd.
 • 9 oktober 2021 excursie huisvesting arbeidsmigranten Zeewolde.
  Wethouder Mol neemt deel aan de excursie
 • 10 oktober 2021 herdenking van de Gesneuvelde Stoottroepers.
  Het college en de gemeentesecretaris zijn aanwezig.
 • 2 november 2021 aankondiging conferentie "Lokale democratie in beweging".
  Burgemeester Van Neerbos bezoekt de conferentie.

Uittreding GR MARN - Z.047548

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

De raad, conform bijgesloten voorstel, voor te stellen:

 1. In te stemmen met de voorwaarden voor uittreding bij de GR MARN per 1-1-2022.
 2. Het college toestemming te geven om het Algemeen Bestuur (AB) conform artikel 30 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling te verzoeken uit de GR MARN te treden onder de voorwaarden van beslispunt 1.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Reactie brief betreffende Uitvoering Onderhoud overeenkomstig privatiseringsovereenkomst - Z.058661

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Af te wijken van de privatiseringsovereenkomst met de voetbalstichtingen door voor maximaal 50% van de kosten voor het buitenschilderwerk een investeringssubsidie, met een maximumbedrag van €2.500, beschikbaar te stellen voor de duur van de huurovereenkomst tot en met 31 december 2023
 2. De brief als reactie op de brief Uitvoering Onderhoud overeenkomstig privatiseringsovereenkomst vast te stellen en te versturen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college overweegt dat de toegekende vergoedingen de afgelopen jaren niet in overeenstemming met de privatiseringsovereenkomst zijn betaald. Voortzetting van deze omissie acht het college daarom niet juist. Om die reden besluit het college niet af te wijken van de afspraken in de overeenkomst voor de resterende jaren.

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming contractering - Z.059987

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de voorgestelde procedure en werkwijze voor wat betreft contractering Gecertificeerde Instellingen per 2022.
 2. Conform bijgesloten mandaatbesluit (onder)mandaat en volmacht te verlenen aan de secretaris van de Regio Rivierenland om uitvoering te geven aan de inkoop/aanbesteding van Jeugdbeschermingsmaatregelen en -voorzieningen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit conform advies. De effecten van de preventieve maatregel vertalen en rapporteren middels begroting en jaarrekening.

Wijziging Verordening Starterslening - Z.059987

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de wijziging van de Verordening Starterslening 2021.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming implementatie - Z.060012

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de volledige begroting in het kader van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming, waaronder:
  a. Vergoeding voor de Bovenregionale implementatie uit de DUVO middelen
  b. In te stemmen met het aanstellen van een ambtelijk procesbegeleider namens Regio Rivierenland voor 6 uur per week en hiervoor middelen beschikbaar stellen voor een periode van 5 maanden
  c. In te stemmen met ambtelijke inzet mbt de implementatie monitoring per gemeente
  d. In te stemmen met de verwachte structurele kosten hiervan van € 6.000,- per jaar voor de hele regio.
 2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Eerste wijziging verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2020 - Z.059845

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad voor te stellen de 'Eerste Wijziging Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020' vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de 'Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2020/2' in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Alphen, Appelhoek fase 1b" - Z.055696

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde nota beantwoording zienswijzen en de raad voorstellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. In te stemmen met het definitief ontwerpbestemmingsplan "Alphen, Appelhoek fase 1b" voor de realisatie van maximaal 27 woningen en de raad voorstellen het bestemmingsplan vast te stellen;
 3. In te stemmen met het definitief beeldkwaliteitsplan "Appelhoek fase 1b" en de raad voorstellen het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanpassen straatnaam Schoolpadje naar Schoolpaadje - Z.060584

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Aan te passen de straatnaam 'Schoolpadje' in 'Schoolpaadje' in het bouwproject 'Spitsestraat 8' te Appeltern.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging GR Werkzaak Rivierenland (versie 2.0) - Z.057581

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan de raad het voorstel doel om het college op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (versie 2.0).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland - Z.059578

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan de raad het voorstel doen om:
  - de Bestuursrapportage 2021 van Werkzaak Rivierenland voor kennisgeving aan te nemen
  - in te stemmen met de in de Bestuursrapportage 2021 opgenomen 1e Begrotingswijziging en
  - zienswijze vast te stellen en deze in te sturen aan het DB.
 2. Bestuursrapportage 2021 van Werkzaak Rivierenland te verwerken in de najaarsrapportage 2021.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Aan de raad het voorstel doen om:
  - de Bestuursrapportage 2021 van Werkzaak Rivierenland voor kennisgeving aan te nemen
  - in te stemmen met de in de Bestuursrapportage 2021 opgenomen 1e Begrotingswijziging en
  - zienswijze vast te stellen en deze in te sturen aan het DB
 2. Bestuursrapportage 2021 van Werkzaak Rivierenland te verwerken bij de aanpassingen van jaarschijf 2021 bij het rapportagemoment Programmabegroting 2022-2025.

Pilot Regionaal Expertteam - Z.060013

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de pilot Regionaal Expertteam bij team Wmo/Jeugd van de Regio Rivierenland voor een periode van anderhalf jaar.
 2. In te stemmen met de kosten van de pilot van € 1.091,- over 2021 en € 2.260,- over 2022.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ambtelijk adviseur regio Rivierenland ivm bovenregionaal plan Vastgoedtransitie JeugdzorgPlus - Z.060014

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het bovenregionale plan Vastgoedtransitie JeugdzorgPlus
 2. In te stemmen met het aanstellen van een ambtelijk adviseur namens Regio Rivierenland voor 4 uur per week en hiervoor middelen beschikbaar te stellen voor een periode van 5 maanden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70 - Z.054709

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70 voor de realisatie van 4 appartementen en 1 vrijstaande woning in de bestaande bebouwing.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidie huisvesting Voedselbank Rivierenland - Z.057238

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. een structurele subsidie aan de Voedselbank Rivierenland toe te kennen ter grootte van €1.000,--
 2. aan de toekenning de voorwaarde te verbinden dat recht op het subsidie bestaat
  a. vanaf het moment van ingebruikname van het gezamenlijk geëxploiteerde bedrijfspand (vermoedelijk vanaf 2022) en
  b. zo lang vanuit die locatie ondersteuning (bevoorrading) plaatsvindt aan het decentrale uitgiftepunt in onze gemeente;
 3. de raad van uw besluit in kennis stellen;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidie-aanvraag cursus "Beheer(s) je financiën / uitkomen met je inkomen" - Z.052989

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. een eenmalige subsidie aan Budget in evenwicht toe te kennen ter grootte van maximaal €1.500,--
 2. aan de toekenning de voorwaarde te verbinden dat recht op het subsidie bestaat indien
  a. de training wordt gerealiseerd door online bijeenkomst (tenzij deelnemers aangeven de voorkeur te geven aan fysieke bijeenkomsten) en
  b. bij aanvang tenminste 5 gezinnen/huishoudens deelnemen aan de training (bij geringere deelname een evenredige afname van het subsidiebedrag).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale besparingsopties Versis - Z.059692

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Instemmen met de regionale voorstellen voor het sociaal recreatief Wmo-vervoer, namelijk

 • het wijzigen met ingang van 1 januari 2022 van de openingstijden: op werkdagen 7:00 – 23:00 uur en in het weekend 9:00 – 23:00 uur;
 • het elk jaar op 1 januari aanpassen van de tarieven (opstap- en kilometertarief) met hetzelfde percentage als waarmee de tarieven van het regulier openbaar vervoer in onze regio stijgen (om er voor te zorgen dat de Wmo-reiziger gemiddeld dezelfde prijs betaald als een openbaar vervoerreiziger wordt het opstaptarief eenmalig verhoogd naar € 1,51 / tarief 2021);
 • het met ingang van 1 januari 2022 vaststellen van de maximale reisafstand per rit op 30 kilometer, uitgezonderd ritten van en naar de door de gemeente aangewezen puntbestemmingen;
 • het vervangen van de optie van sociale begeleiding voor Wmo-klanten door: alle Wmo-reizigers kunnen altijd één medepassagier meenemen. Een medepassagier betaalt 2x het Wmo-tarief, dit zodra de samenwerkingovereenkomst met de provincie eindigt.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit - Z.059121

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de verlenging van de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland voor de periode tot 3 april 2022.
 2. Het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland te machtigen de provincie over het besluit tot verlenging van de overeenkomst, in te lichten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Schuldhulpverlening aan ondernemers - Z.060256

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het beleidsplan c.q. Plan van Aanpak Schuldhulpverlening en ondernemers en
 2. Voor de implementatie overeenkomsten aan te gaan met Plangroep en Over Rood.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Factsheet Extern Effectonderzoek Buurtgezinnen - Z.059031

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de Factsheet Extern Effectonderzoek Buurtgezinnen en het volledige onderliggende onderzoek.
 2. De raad kennis te laten nemen van de Factsheet Extern Effectonderzoek Buurtgezinnen en het volledige onderliggende onderzoek.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verkoop kavel aan De Bennenmaker Maasbommel - Z.053475

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De vrije kavel aan De Bennenmaker in Maasbommel, zonder aangepast bestemmingsplan, openbaar te verkopen;
 2. De verkoop te laten verzorgen door MVS Janssen Garantiemakelaars Druten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Platform Recreatie en Toerisme - 2e kwartaal - Z.058391

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. In te stemmen met een stimuleringsbijdrage van € 2.275,00 aan Uiterwaarde ten behoeve van het initiatief 'updaten bestaande folder De Gouden Ham';
 2. De aanvrager schriftelijk te informeren over het besluit middels bijgevoegde brief;
 3. Het totale PRET-bedrag van € 2.275,00 ten laste te laten komen van kostenplaats 63080 (recreatie en toerisme).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 13 juli 2021, nr. 28/21 - Z.058724

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college wijzigt het onderstaande besluit als volgt:

Onderwerp: (Nieuw) verzoek twee percelen Boonakker Altforst Zaak / doc. nr. Z.049381 - D.176638

 1. De gemeentegronden achter en langs Boonakker 26 (zie afbeelding in overeenkomst bruikleengrond d.d. 2 februari 2006 Jansen Steenberg) en langs en voor Boonakker 15 (zie afbeelding in overeenkomst bruikleengrond d.d. 2 februari 2006 Soetekouw) te verkopen aan de eigenaren van de percelen Boonakker 26 en Boonakker 15 voor een prijs van 20,- euro per m2 kosten koper en onder één voorwaarde dat de gemeente eigenaar blijft van een strook van minimaal 5 meter breed tussen de gemeentegronden aan de voorzijde van Boonakker 15 en 26.
 2. De opbrengst van de verkoop te boeken op kostenplaats/kostensoort 65065/8315

Voor het overige besluit het college de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.