Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris J.A.G. (Hans) Kosman
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen

Uitnodigingen week 35, 31 augustus 2021 - Z.058398

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 10 september 2021 afscheidsreceptie wethouder Harriët Tiemens gemeente Nijmegen.
  Wethouder Cruijsen gaat hier naar toe.
 • 14 oktober 2021 symposium "Reflectie coronacrisis".
  Geen deelname
 • 17 oktober 2021 concert Remy van Kesteren, Museum Tweestromenland.
  Wethouder Peters bezoekt het concert. Bestuursecretariaat graag 4 kaarten reserveren
 • 8 december 2021 seminar over boek "Leren van corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk".
  Geen deelname.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 24 augustus 2021, nr. 34/21 - Z.059072

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Het Zand 41 - Z.058526

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Het Zand 41 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarstukken antidiscriminatievoorziening Vizier - Z.059425

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Bijgevoegde informatienota "Jaarstukken 2020 antidiscriminatievoorziening Vizier" voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Besluit op bezwaar Wamelseweg 10 te Alphen - Z.055113

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de ingetrokken beroepschriften.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging Deelnemersovereenkomst SVn - Z.054004

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst van de SVn.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jachthuurovereenkomst - Z.060273

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoeker voor de percelen APT L758 en APT R202, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak Rechtbank Gelderland - Z.038512

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanpak Dakloosheid - Z.056609

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Bijgevoegd plan van aanpak ter voorkoming en terugdringing van dak- en thuisloosheid vast te stellen.
 2. Hiervoor een regionale regisseur dak- en thuislozen aan te stellen.
 3. De lokale middelen die gemeenten voor de aanpak van dak- en thuisloosheid van het rijk ontvingen (maximaal € 49.000) volledig beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit plan van aanpak.
 4. De opdracht tot uit uitvoering en aanstelling van een regionale regisseur dak- en thuislozen te beleggen bij de regionale werkgroep Geëscaleerde Zorg.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • College wil inzicht in de verplichte besteding van de rijksgelden.

Nee er is geen verplichte besteding van de rijksgelden. Wel doet de VNG navraag bij de gemeenten wat ze met dit geld hebben gedaan/ gaan doen. De aanpak van dak-en thuisloosheid is op regionaal niveau. Zo is dat opgenomen en vastgelegd. In de Wmo[1] en in het Convenant landelijke toegang Maatschappelijke Opvang.[2] De gelden die het rijk ter beschikking heeft gesteld (de Blokhuis gelden) zetten we dan ook in regionaal verband in.

VraagWijzer en de jongerenwerker van Sociom geven aan dat problematiek die in verband gebracht kan worden met huisvesting en dak- en thuisloosheid ook in onze gemeente speelt. Het gaat dan om gemiddeld 20 casussen per jaar. Denk daarbij aan scheiding, opvoeding, huiselijk geweld, complexe problematiek en/ of economische situatie.

[1] De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten. Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen. Artikel 2.6.1 verplicht colleges met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is.
[2] De Maatschappelijke Opvang is in Nederland ingedeeld per regio. Onze gemeente heeft zich in 2017 voor de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aangesloten bij de regio Gelderland-Zuid. Dat is vastgelegd in het beleidskader Samen Dichtbij. We hebben ook het Convenant Landelijke Toegang Maatschappelijke Opvang getekend.

 • Daarnaast zouden alle gemeenten mee moeten doen

Wat doen andere gemeenten uit Regio Rivierenland?

Gemeente Gelden 2020 (€17.000) Gelden 2021 (€32.000)
Tiel akkoord akkoord
Neder-Betuwe akkoord akkoord
West Betuwe akkoord akkoord
Buren akkoord akkoord
Culemborg akkoord akkoord
West Maas en Waal    

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar afwijzing ophogen huishoudelijke ondersteuning - Z.050228

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren;
 2. Het besluit van 16 november 2020 in die zin te wijzigen dat aan reclamante een indicatie wordt verstrekt voor huishoudelijke ondersteuning in de volgende resultaatsgebieden:
 • schoon en leefbaar huis met inbegrip van extra reiniging van het toilet,
 • beschikken over schone kleding en bedden en linnengoed,
 • beschikken over gestreken representatieve kleding,
 • bereiden van de broodmaaltijd 5x per week.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)