Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Werkafspraken college van burgemeester en wethouders 2022-2026 (vanaf 1 september 2023) - Z.090777

Portefeuillehouder

n.v.t.

Toelichting

Het college besluit:

 • Wekelijks dinsdag van 10.00-13.30 uur te vergaderen.
 • Gedurende het zomerreces (ingaande de eerste dinsdag na de laatste raadsvergadering voor het zomerreces) vijf weken geen collegevergadering te houden en ook geen schriftelijke besluitvorming in te zetten. Ook in de week tussen de kerstdagen en de eerste volle week in het nieuwe jaar niet te vergaderen.
 • Om de zes weken een werkbezoek te beleggen door het voltallig college (in principe van 14.00-16.00 uur - of anders op een door de bezoeker aan te geven tijdstip). Wethouder Van den Boom zal in overleg met de bedrijfscontactfunctionaris overleggen over een vaste agenda en de centrale/uniforme doelen van een bezoek.

Ten aanzien van integriteit overweegt en stelt het college de volgende pincipe afspraak vast:

 • De collegeleden maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Zij kunnen daarin participeren.
 • De collegeleden zijn inwoner van de gemeente. Onderwerpen kunnen daarmee in een persoonlijke relatie staan. Indien hiervan sprake is onthoudt een collegelid zich van beraadslaging en besluitvorming.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststelling portefeuilleverdeling 2022-2026 (vanaf 1 september 2023) - Z.090777

Portefeuillehouder

n.v.t.

Toelichting

Het college besluit:

De portefeuilleverdeling vast te stellen conform bijgevoegd overzicht. Vanwege afwezigheid van wethouder Van Gelder wordt gedurende deze periode zijn portefeuille waargenomen door burgemeester Van Neerbos.
Ten aanzien van de vervanging op het dossier herijking businesscase MFA spreekt het college in de vergadering van 12 september 2023 verder.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Regionale zaken week 36, 5 september 2023 - Z.090777

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Annotatie AB GGD-GZ op 7 september 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de ambtelijke annotatie voor het AB GGD-GZ op 7 september 2023.

Uitnodigingen week 36, 5 september 2023 - Z.090777

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland, bestuurdersbijeenkomst donderdag 26 oktober 2023
 • Uitnodiging Week van Respect 2023
 • Bestuurlijke bijeenkomst Bodem Maandag 2 oktober 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college is verhinderd.

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2023 - Z.087810

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het 'Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente West Maas en Waal 2023' voorlopig vast te stellen.
 2. De 'Memo actualisatie mandaatbesluit' en het 'Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit West Maas en Waal 2023' ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

(Vijfde) informatienota over Dorpendeal Altforst - Z.068430

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgesloten raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bestemmingsplan Dreumel, Lageweg 17 - Z.078170

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Dreumel, Lageweg 17 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Dreumel, Lageweg 17 gewijzigd vast te stellen.
 3. Voor één woning binnen dit bestemmingsplan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 22 augustus 2023, nr. 35/23 - Z.090776

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar gericht tegen het besluit van 21 februari 2023 - Z.084824

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 21 februari 2023 in stand te laten;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar gericht tegen het besluit van 21 februari 2023 - Z.084941

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 21 februari 2023 in stand te laten;

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak Raad van State 2 augustus 2023 - Z.068647

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 augustus 2023.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verhuur grond wiel te Beneden-Leeuwen t.b.v. hondenveld - Z.087843

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. In te stemmen met de pacht van het perceel (momenteel in gebruik als schapenweide) aan de wiel te Beneden-Leeuwen, kadastraal Wamel, sectie K, 1789, voor de prijs van €666,- per ha/jaar.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 • In te stemmen met de pacht van het perceel (momenteel in gebruik als schapenweide) aan de wiel te Beneden-Leeuwen, kadastraal Wamel, sectie K, 1789, voor de prijs van €666,- per ha/jaar.
 • In de overeenkomst een bepaling opnemen dat het terrein bij activiteiten, waarvoor het betreffende perceel gewenst is te gebruiken, dit toe toe te staan.

Evaluatie Maatschappelijke Diensttijd (MDT) light - Z.089570

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) light
 2. De raad te informeren met bijgaande informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)