Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Regionale zaken week 37, 12 september 2023 - Z.090942

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Voordracht voorzitter Vereniging Gelders Genootschap.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de benoeming van de heer J. Markink, voormalig gedeputeerde, als voorzitter van de Vereniging Gelders Genootschap.

Uitnodigingen week 36, 5 september 2023 - Z.090777

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 25 september 2023: Uitnodiging Agora Theater opening theaterseizoen
  Burgemeester Van Neerbos en Wethouder Reuvers gaan naar de opening.
 • 08 december 2023: Samenwerken aan de politieke besluitvorming van de toekomst
  Het college is verhinderd.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 5 september 2023, nr. 36/23 - Z.090942

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de tijdelijke portefeuille vervanging besluit het college het dossier herijking businesscase MFA's onder te brengen bij de portefeuille van wethouder Reuvers.

Regioarrangement FruitDelta Rivierenland - Z.087994

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het regioarrangement FruitDelta Rivierenland en de raad kennis te laten nemen van het regioarrangement;
 2. De raad voorstellen in te stemmen met de agenderende opgaven uit het regioarrangement (hoofdstuk 5) als startpunt voor het uitwerken in de gebiedsprogramma's.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beslissing op bezwaar inzake het niet gebruiken van een vervalst verblijfsdocument - Z.080719

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 14 november 2022 in stand te laten;
 3. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten van de bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zienswijze op regionaal beleidsplan en regionaal risicoprofiel VRGZ 2024-2027 - Z.089530

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De zienswijze op het Regionaal Beleidsplan 2024- 2027 en het Regionaal Risicoprofiel 2024- 2027 aan te bieden aan de raad ter vaststelling.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitgangspunten herijkte visie (vrijetijds)economie - Z.069569

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van de voorgestelde uitgangspunten voor de herijkte visie (vrijetijds)economie;
 2. De raad voor te stellen de uitgangspunten voor de herijkte visie (vrijetijds)economie vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voorgestelde uitgangspunten voor de herijkte visie (vrijetijds)economie;
 2. De raad voor te stellen de uitgangspunten voor de herijkte visie (vrijetijds)economie vast te stellen. Als uitgangspunt ook expliciet benoemen de regionale speerpunten Recreatie en Toerisme.

Subsidie opstartkosten Ondernemersvereniging Next Wave - Z.090158

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van het projectplan van de nieuwe Ondernemersvereniging Next Wave.
 2. Een incidentele subsidie van € 10.000 toe te kennen aan de oprichting van Ondernemersvereniging Next Wave.
 3. Het bedrag van € 10.000 ten laste laten komen van kostenplaats Economische zaken (63060/4438).
 4. De aanvrager middels bijgevoegde brief te informeren over het besluit van uw college.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)