Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Programmabegroting 2022-2025: tweede behandeling - Z.061301

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennisnemen van de Programmabegroting 2022-2025.
 2. Kennisnemen van de tekstuele correcties die verwerkt zijn na de eerste collegebehandeling op 7 september 2021.
 3. Kennisnemen van het persbericht dat bij deze begroting hoort.
 4. De Begroting aanbieden aan de raad om deze vast te stellen in haar vergadering van 3 november 2021.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college bespreekt de Programmabegroting 2022-2025. De verwerkte correcties worden doorgenomen en mee ingestemd. Het persbericht aan te passen conform de bespreking.

Het college besluit:

 1. Kennisnemen van de Programmabegroting 2022-2025.
 2. De Programmabegroting aanbieden aan de raad om deze vast te stellen in haar vergadering van 3 november 2021.

Dreumel, Vluchtheuvelstraat 1b - Z.058330

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

 1. Akkoord te gaan met het aangaan van de exploitatieovereenkomst (bijlage) met S&T Beheer B.V. met als doel om de realisatie van 14 woningen met bijbehorende voorzieningen te Vluchtheuvelstraat 1b te Dreumel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College heeft behoefte aan meer informatie voordat er een besluit wordt genomen.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 7 september 2021 - Z.061337

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De besluitenlijst aanpassen: aanwezig was loco-gemeentesecretaris R.M.J.T (Renate) Kornelis. Voor het overige conform vastgesteld.

Beroep GIB Wobbesluit - Z.056605

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennis te nemen van het beroep namens Granuliet Import Benelux B.V. tegen uw WOB-besluit van 30 maart 2021.
 2. De raad conform informatienota te informeren.
 3. De gemeente in de beroepsprocedure te laten vertegenwoordigen door het advocatenkantoor Soppe Gundelach.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Intrekking opgelegde dwangsom Yasemin V.O.F. - Z.050732

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. De opgelegde dwangsom van Yasemin V.O.F. d.d. 04-02-2020 in te trekken en de kosten te boeken ten laste van 61010 / 8438.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Lokaal preventieakkoord - Z.060886

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Om een lokaal preventieakkoord West Maas en Waal met ten minste drie lokale partijen te ontwikkelen en uit te voeren en hiervoor de volgende keuzes te maken:
  1. Vanuit het Nationaal Preventieakkoord te kiezen voor de thema's roken, alcohol en overgewicht in het lokaal preventieakkoord West Maas en Waal;
  2. Vóór 30 september 2021 een adviesaanvraag in te dienen bij de Kerngroep Lokale Preventieakkoord;
  3. Zodra de adviesaanvraag positief is beoordeeld vóór 8 november 2021 het uitvoeringsbudget aan te vragen voor 2022.

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder R.A.N. Reuvers te mandateren om het lokaal preventieakkoord te ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)