Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

1e concept Programmabegroting 2024 - Z.091894

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Instemmen met de (beleids-) teksten concept Programmabegroting 2024;
 2. Kennis nemen van het (voorlopige) financieel meerjarenperspectief.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de (beleids-) teksten concept Programmabegroting 2024:
  - in de begroting een post van € 100.000 op te nemen als budget ziekteverzuim.
  - de verduidelijkingen zoals besproken te verwerken.
 2. Kennis te nemen van het (voorlopige) financieel meerjarenperspectief.

Uitnodigingen week 38, 19 september 2023 - Z.091308

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 4 oktober 2023 Uitnodiging symposium Gezag in uitvoering.
  Het college is verhinderd.
 • 22 oktober 2023 Uitnodiging Maas en Waals Mannenkoor.
  Burgemeester Van Neerbos en wethouder Reuvers geven gehoor aan de uitnodiging.
 • 13 januari 2024 Uitnodiging pronkzitting CV De Roefelbus.
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 19 september 2023, 38/23 - Z.091308

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Planschadeverzoek Hogeweg 27, Wamel - Z.086612

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Een tegemoetkoming in planschade voor het perceel Hogeweg 27, Wamel toe te wijzen conform het advies van Langhout & Wiarda.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota eindevaluatie dekkend AED netwerk - Z.091340

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatienota "Eindevaluatie dekkend AED netwerk in iedere kern".

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Zie informatienota

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen omgevingsvergunning - Z.085066

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 6 maart 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)