Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder

Rondvraag week 38, 20 september 2022 - Z.076258

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Handhavingsmaatregelen Bert's Animal Verhuur

 • In de collegevergadering van 6 september 2022 heeft het college besloten met betrekking tot handhavingsmaatregelen bij Bert's Animal Verhuur. Daarbij is besloten de openbaarmaking op te schorten totdat betrokkenen over het besluit zijn geïnformeerd. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en kan het vertrouwelijke karakter van het besluit worden opgeheven.

Uitnodigingen week 38, 20 september 2022 - Z.076258

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • 50-jarig jubileum De Schuur - zaterdag 8 oktober
  Wethouder Mol bezoekt de receptie.
 • VNG sessie bodem en water (online) - woensdag 21 september
  Het college is verhinderd
 • Landelijke opening Week van de Eenzaamheid - woensdag 28 september
  Het college is verhinderd.
 • Jaaravond brandweer - woensdag 12 oktober 2022
  Burgemeester Van Neerbos en wethouder Mol zijn aanwezig.
 • Verenigingsavond - zaterdag 19 november 2022
  Het college is voltallig aanwezig.
 • VNG Bestuurdersdag en ALV - vrijdag 2 december
  Afhankelijk van agenda sluiten, behoudens wethouder Van Gelder, de overige leden aan.
 • Opening wooninitiatief Wifinn - dinsdag 1 november
  Behoudens wethouder Van Gelder zijn de overige leden aanwezig.
 • Nationaal Deltacongres - donderdag 10 november
  Wethouder Mol bezoekt het congres.
 • Première Coronafilm Museum Tweestromenland zondag 2 oktober 2022
  Wethouder Van Gelder gaat naar de premiere.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 13 september 2022, nr. 37/22 - Z.076258

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Inkoop diensten 2023-2025 bij Sociom sociaal werk - Z.076650

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Voor de jaren 2023-2025 bij Sociom sociaal werk de volgende diensten in te kopen:
  • coördinatie samenlevingsopbouw
  • ondersteuning vrijwilligerswerk
  • ondersteuning jongerenwerk
 2. Hierbij gebruik te maken van de bevoegdheid om vanwege technische en economische redenen af te wijken van het gemeentelijk beleid voor meervoudige onderhandse aanbestedingen
 3. Over de omschrijving van de diensten en de hieraan verbonden kosten uiterlijk in november 2022 een afzonderlijk collegebesluit te nemen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vervolg Omgevingsvisie West Maas en Waal - Z.074672

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Het plan van aanpak van Land-id vast te stellen voor het opstellen van het vervolg van de Omgevingsvisie West Maas en Waal

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Programma Vitaal Platteland - Z.076175

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Het plan van aanpak van Land-id vast te stellen voor het opstellen van het Programma Vitaal Platteland West Maas en Waal

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

1e concept Programmabegroting 2023 - Z.076213

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Advies

 1. Instemmen met de (beleids-) teksten concept begroting 2023.
 2. Kennis nemen van het (voorlopige) financieel meerjarenperspectief.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

In aanwezigheid van de teammanagers en de financieel beleidsadviseur bespreekt het college de concept begroting. De aangegeven tekstuele aanpassingen worden verwerkt. Ten aanzien van de stelpost nieuw beleid wordt besloten deze te laten vervallen. Voordat financiële uitgangspunten worden vastgesteld voor nieuw beleid wenst het college eerst het collegeprogramma gereed te hebben. In een bijlage van de begroting het amendement, vastgesteld bij de perspectiefnota, te betrekken en aangeven op welke wijze hieraan uitvoering wordt gegeven. De concept begroting volgende week opnieuw agenderen ter vaststelling.

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake niet verleende subsidie - Z.073446

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 13 juni 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake een bezwaar tegen een verleende vergunning voor een dakopbouw - Z.072561

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 12 mei 2022 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen verleende vergunning Bed & Breakfast - Z.072566

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van Commissie Bezwaarschriften:

 • Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwikkel- en realisatieovereenkomst VAB-aanvraag Marcus - Z.076714

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

In te stemmen met de bijgevoegde ontwikkel- en realisatieovereenkomst VAB-aanvraag familie Marcus.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)