Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Uitvoering Tijdelijke wet ontheemde Oekraieners - Z.092378

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In het kader van de uitvoering Tijdelijke wet opvang ontheemde Oekraïeners af te wijken van het aanbestedingsbeleid;
 2. en de uitvoering van de opvang van Oekraïeners inclusief huisvesting en zorg te gunnen aan Jasmin Group, Woerdse straat 1, 6628 KA Altforst.
 3. Verleent de burgemeester, mandaat aan de gemeentesecretaris, de heer P.G. Arissen, om in de uitvoering van de gunning van de opvang van Oekraïeners als genoemd onder 2, die overeenkomsten aan te gaan en te tekenen, inclusief het aangaan van geldleningen, die noodzakelijk zijn, een en ander binnen de grenzen van het daarvoor bestemde rijksbudget.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Programmabegroting 2024-2027 - tweede behandeling - Z.091894

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennisnemen van de Programmabegroting 2024-2027;
 2. Kennisnemen van de wijzigingen die verwerkt zijn na de eerste collegebehandeling op 19 september 2023;
 3. De Programmabegroting aanbieden aan de raad om deze vast te stellen in haar vergadering van 8 november 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Kennisnemen van de Programmabegroting 2024-2027;
  De toelichtende tekst bij de uitbreiding IKC wijzigen zoals aangegeven.
 2. Kennisnemen van de wijzigingen die verwerkt zijn na de eerste collegebehandeling op 19 september 2023;
 3. De Programmabegroting aanbieden aan de raad om deze vast te stellen in haar vergadering van 8 november 2023.

Verkoop grond ten behoeve van waterberging - Z.085826

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Akkoord te gaan met de verkoop van het percelen WML. sectie N, nrs. 695 en 337, aan Waterschap Rivierenland ten behoeve van het aanleggen van waterberging.
 2. In te stemmen met het bijgevoegde concept taxatierapport.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 39, 26 september 2023 - Z.091609

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Toverbaltheater zaterdag 4 en zondag 5 november
  Wethouder Van den Boom is aanwezig.
 • Themabijeenkomst Public Affairs & Lobby dinsdag 14 november
  Het college zal voltallig deelnemen.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 19 september 2023, 38/23 - Z.091609

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 juni 2023 - Z.059725

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Kennis te nemen van

 1. de uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 juni 2023;
 2. het intrekken van het pro forma ingediende beroepschrift.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitspraak Rechtbank Gelderland (ARN 21/3460) - Z.060262

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Kennis te nemen van

 1. de uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 juni 2023;
 2. het intrekken van het pro forma ingediende beroepschrift.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen besluit huishoudelijke ondersteuning - Z.084828

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 2 maart 2023 in stand te laten, met aanvulling van de motivering waarbij hetzij wordt aangegeven hoeveel uren huishoudelijke ondersteuning wordt toegekend, dan wel dat er wordt verwezen naar de beleidsregel;
 3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten van de bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)