Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Afwezig:

 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers (ziek)

Financiële ondersteuning gemeenschapsvoorzieningen in het kader van COVID-19, periode 1 januari tot en met 30 juni 2021 - Z.061247

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Aan MFA de Rosmolen en MFA D'n Dulper een tegemoetkoming te verstrekken voor de gemiste huurinkomsten in de periode van 1 januari tot en met 4 juni 2021. Volgens de hieronder vermelde berekening.
 2. Aan het VTC, dorpshuis De Schuur, dorpshuis De Uithof en dorpshuis De Hucht een tegemoetkoming te verstrekken voor de gemiste huurinkomsten en horeca inkomsten in de periode van 1 januari tot en met 4 juni 2021. Volgens de hieronder vermelde berekening.
 3. Aan Museum Stoomgemaal De Tuut een tegemoetkoming te verstrekken voor de gemiste kaartverkoop in de periode 1 januari tot en met 4 juni 2021.
 4. Aan Museum Tweestromenland een tegemoetkoming te verstrekken voor de gemiste kaartverkoop in de periode 1 januari tot en met 4 juni 2021. En de huur voor die periode te compenseren.
 5. Aan Scouting Don Bosco de huur voor de periode van 1 januari tot en met 5 februari 2021 te compenseren.
 6. Aan de groepen, die de gymzalen in Wamel of Appeltern huren, de huur voor de periode van 1 januari tot en met 4 juni 2021 te compenseren.
 7. Aan het Toverbaltheater een tegemoetkoming van € 5.000,-- te verstrekken.
 8. De van het Rijk ontvangen middelen voor het in stand houden en duurzaam maken van de culturele infrastructuur als dekking hiervoor aan te wenden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 21 september 2021, nr. 38/21 - Z.061573

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar gericht tegen omgevingsvergunning bouw 21 zorgappartementen - Z.056207

Portefeuillehouder

R.G.M. Cruijsen

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 25 maart 2021 in stand te laten onder wijziging c.q. aanvulling van de motivering;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

De bouw van de (zorg) appartementen (intramuraal) vindt plaats binnen de bestemming maatschappelijk. Ten aanzien van de gewenste bestemmingsplan wijziging (van maatschappelijk naar wonen) spreekt het college uit deze procedure niet te willen volgen in de algemene herziening van het bestemmingsplan, zoals die nu ter inzage ligt, maar daarvoor een afzonderlijke procedure te volgen.