Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 17 januari 2023, nr. 3/23 - Z.081165

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70 - Z.081423

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen Zandstraat 70" en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen. Voorliggend wijzigingsplan voorziet in het verwijderen van onbenutte bouwmogelijkheden voor woningen. De mogelijkheid om vier woningen te realiseren in de boerderij wordt van de gronden verwijderd en er wordt ter plaatse slechts één woning toegestaan. De bestemming blijft Wonen-1.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidie Moestuin West Maas en Waal. - Z.076162

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De beleidsregel 'Behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid West Maas en Waal 2023' met terugwerkende kracht per 01-01-2023 vast te stellen. Hierbij hoofdstuk 8 'Bevorderen gezondheid'; gezonde voeding en gezond bewegen' aan te vullen met het onderdeel 'Moestuin'.
 2. De bijgevoegde 'Bijlage berekening subsidies over subsidiejaar 2023, behorende bij de beleidsregels 'Samenleving West Maas en Waal 2022 en 2023' vast te stellen.
 3. Met ingang van 1-1-2023 een jaarlijkse structurele subsidie van maximaal € 3000 te verlenen aan de Vereniging Dorpsmoestuin West Maas en Waal d'n Hof . Dit bedrag is opgebouwd uit 2 onderdelen; een vast onderdeel van € 2000 en € 1000 voor openbare activiteiten (maximaal 4 openbare activiteiten van € 250).
 4. De structurele subsidie vanaf 1 januari 2023 voor de Dorpsmoestuin West Maas en Waal d'n Hof te bekostigen van kostenplaats 67001-4438 overige gezondheidszorg..

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Beleidsregel afwegingskader gebruikelijke hulp Jeugdwet Gemeente West Maas en Waal 2023 - Z.080696

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De beleidsregel afwegingskader gebruikelijke hulp Jeugdwet gemeente West Maas en Waal 2023 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van het advies van de adviesraad en in te stemmen met de reactie hierop.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingstafel december 2022 - Z.081638

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. Kennis te nemen van het verslag van de Omgevingstafel d.d. 19 december 2022;
 2. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en geen principemedewerking te verlenen aan het initiatief Appeltern, Molenstraat 11;
 3. Het advies van de Omgevingstafel te volgen en in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de initiatieven: Appeltern, Lutenkampstraat 2; Dreumel, Rooijsestraat 42a; Boven-Leeuwen, Bernhardstraat 37; Boven-Leeuwen, Kampsestraat 17; Beneden-Leeuwen, Leeuwenkwartier;
 4. Deze principemedewerking te laten vervallen als initiatiefnemers niet binnen 6 maanden na dit besluit de benodigde stukken aanleveren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Contract schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs - Z.077256

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Een contract met Sterker Sociaal Werk (Sterker) af te sluiten voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk (SMW) op de basisscholen vanaf 1 februari 2023 t/m 31 juli 2024 voor 24 uur per schoolweek.
 2. De kosten hiervoor van € 103.000 te dekken uit de reguliere begroting € 25.500, uit de specifieke uitkering voor het Nationaal Programma Onderwijs € 37.500 en € 40.000 uit de middelen voor jeugdzorg.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake omgevingsvergunning - Z.075927

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 20 juli 2022 in stand te laten met dien verstande dat de motivering inzake de belangenafweging die het college heeft gemaakt bij het gebruik van haar afwijkingsbevoegdheid wordt aangevuld in het besluit;
 3. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)