Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Aanbesteding/gunning accountantsdiensten 2023 en 2024 - Z.092364

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Kennisnemen van en instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
 2. Bij de voorgestelde gunning aan Crowe Foederer gebruik maken van de afwijkingsbevoegdheid die uw college op grond van artikel 9.1 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 heeft

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ontwerpbestemmingsplan "Alphen, Molenstraat 7" - Z.068683

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het inspraakverslag "Voorontwerpbestemmingsplan Alphen, Molenstraat 7" vast te stellen;
 2. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapportage (laten) opstellen;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Alphen, Molenstraat 7", voor de realisatie van twee vrijstaande woningen aan de Molenstraat ongenummerd in Alphen en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor zienswijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 40, 3 oktober 2023 - Z.091872

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • zaterdag 7 oktober Uitnodiging Henricus Hoeve
  Wethouder Reuvers is aanwezig.
 • woensdag 1 november Uitnodiging Prachtour Rivierenland 2023
  Wethouders Reuvers en Van Den Boom zijn aanwezig.
 • maandag 7 oktober 2024 Sunset March 2024
  Wethouders Reuvers en Van Den Boom nemen deel.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 26 september 2023, nr. 39/23 - Z.091872

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Realisatie van een bedrijfswoning op kavel Krozenbogerd, Beneden-Leeuwen - Z.092257

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Principemedewerking te verlenen voor de realisatie van een bedrijfswoning op een bedrijfskavel aan De Krozenbogerd ongenummerd in Beneden-Leeuwen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanwijzingsbesluit toezichthouder ODR - Z.092369

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De genoemde personen (bijlage 1), ex artikel 5:11 van de Algemene Wet bestuursrecht, aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente West Maas en Waal.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Lokale omroep - Z.086385

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad voor te stellen om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media over de aanwijzingsaanvraag van stichting Streekomroep Maas en Waal (Extra FM).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Regionale zaken week 40, 3 oktober 2023 - Z.091872

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 1. Annotaties bij de vergaderingen van:
  - AB-BSR 5 oktober 2023
  - AB-ODR 9 oktober 2023
  - AB-AVRI 12 oktober 2023

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de voorliggende annotaties.