Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder H.J. (Erik) Peters
 • Wethouder J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers 
 • Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Regionale zaken week 40, 5 oktober 2021 - Z.061810

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Ambtelijke:

 1. Annotatie Pfo Wmo Jeugd 7 oktober 2021
 2. Annotatie AB GGD 7 oktober 2021

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college stemt in met de voorliggende annotaties.

Groene kaart en Waardevolle bomen - Z.030841

Portefeuillehouder

H.J. Peters

Advies

 1. Intrekken van de waardevolle bomenlijst van 2004
 2. Vaststellen van de Groene kaart en waardevolle bomenlijst 2021 - 2025

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit conform advies. Om de belanghebbenden te informeren verzoekt het college de wijzigingen ten opzichte van de bomenlijst 2004 actief te berichten.

Evaluatie Begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen en toepassen generieke korting Verbonden partijen - Z.062359

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

 1. De uitkomsten van de evaluatie Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN), van de evaluatie Regionale adviesfunctie en de conclusies te onderschrijven
 2. Een generieke korting los van de BRN te communiceren via een brief aan de GR-en, vanuit de gezamenlijke colleges uit het Rijk van Nijmegen, ten behoeve van de kadernota’s van de GR-en
 3. De GR-en te vragen de kaderbrieven voor 1 november aan te leveren zodat ze door de adviesfunctie en de gemeenten kunnen worden meegenomen in het proces van toetsing en advisering
 4. In de brief aan de GR-en op te nemen dat zij zo nodig in hun kadernota mogelijkheden tot bezuinigingen, ter realisatie van de generieke korting, beargumenteerd worden voorleggen aan de gemeenten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Incidentele subsidie Techlokaal 2021 & 2022 - Z.057897

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Stichting Stimulering Techniek Maas & Waal (voorheen St. Meerwaarde Maas & Waal) in 2021 en 2022 incidenteel subsidie te verlenen van 5.000 euro per jaar voor de doorontwikkeling van de activiteiten van de Stichting.
 2. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat bij uitingen van de Stichting wordt aangegeven, dat deze mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente West Maas en Waal.
 3. Deze kosten te dekken vanuit de kostenpost Overige Onderwijszaken (64040/4438)

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal - Z.021070

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Advies

De raad voor te stellen:

 1. De Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal vast te stellen.
 2. De Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal gewijzigd vast te stellen.
 3. De Structuurvisie Buitengebied 2020 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststelling lokaal hitteplan gemeente West Maas en Waal 2021-2024 - Z.059934

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het lokaal hitteplan West Maas en Waal 2021-2024 vast te stellen;
 2. De raad via bijgevoegde informatienota op de hoogte te brengen van het lokaal hitteplan West Maas en Waal 2021-2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 40, 5 oktober 2021 - Z.061810

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 1. 20 oktober 2021 Netwerkbijeenkomst European Crossover Drinks. Wethouder Mol bezoekt de Netwerkbijeenkomst.
 2. 26 november 2021 VNG Bestuurdersdag en ALV. Burgemeester Van Neerbos en eventueel wethouder Cruijsen nemen deel.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 28 september 2021, nr. 39/21 - Z.061810

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)