Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Afwezig:

 • Wethouder F.J.J. (Frans) van Gelder (ziek)

Pilot Dagbesteding Wmo - Z.092159

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Na besluitvorming direct te starten met de pilot Wmo Dagbesteding.
 2. Na 12 maanden een eindevaluatie op te stellen en dan te besluiten hoe verder om te gaan met deze pilot.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Geheimhouding (financiële) afwikkeling en overdracht het Hanzehuys - Maasbommel - Z.086760

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De gemeenteraad voor te stellen op dit volledige dossier inclusief alle bijlagen in te stemmen met geheimhouding.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Uitnodigingen week 41, 10 oktober 2023 - Z.092228

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • vrijdag 13 oktober Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Nick Derks
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.
 • vrijdag 3 november Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Willem Posthouwer
  Het college is verhinderd.
 • dinsdag 12 december 2023 Save The Date Symposium Als Elke Regio Telt....
  Burgemeester Van Neerbos, de wethouders Reuvers en Van den Boom en gemeentesecretaris Arissen bezoeken het symposium.
 • maandag 29 januari 2024 Bestuurlijke bijeenkomst aanpak Milieucriminaliteit
  Burgemeester Van Neerbos is aanwezig.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 3 oktober 2023, nr. 40/23 - Z.092228

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Prestatie-afspraken gemeente West Maas en Waal, woningstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen 2023 - Z.092089

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Vast te stellen, op basis van het documenten in de bijlagen, de prestatie-afspraken tussen de gemeente West Maas en Waal, woningstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen
 2. De burgemeester machtigt wethouder met de portefeuille Ruimte/Wonen als tekenbevoegde namens het college tijdens het ondertekeningsmoment op 10 oktober 2023.

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. Vast te stellen, op basis van het documenten in de bijlagen, de prestatie-afspraken tussen de gemeente West Maas en Waal, woningstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen.
 2. Aan de afspraken toe te voegen:
  Thema: Wonen, zorg en welzijn
  De gemeente en De Kernen staan samen voor leefbare en veilige buurten en kernen van West Maas en Waal. Wij hebben frequent overleg om overlastsituaties, zoals drugsoverlast of hennepteelt, vroegtijdig in kaart te brengen en om gecoördineerde acties te ondernemen om ongewenste situaties snel op te lossen. Wij werken hierin intensief samen met andere relevante instanties zoals politie en welzijnswerk. Uitgangspunt in onze gezamenlijke aanpak is om waar mogelijk maatwerk te bieden om te voorkomen dat situaties kunnen escaleren, negatieve spin-off hebben of zich verplaatsen. Denk hierbij aan het voorkomen van huisuitzetting door afspraken over schuldsanering.
 3. De burgemeester machtigt wethouder met de portefeuille Ruimte/Wonen als tekenbevoegde namens het college tijdens het ondertekeningsmoment op 10 oktober 2023.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)